Skolbanken Logo
Skolbanken

Hallonbackens grön flagg 2021 Södra Sandby

Hallonbackens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Genom att Lyssna - Lära - Leda har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund. I HAND står för värden som genomsyrar förskolans verksamhet.  Inkludering, alla är värdefulla och mångfald är en tillgång  Hållbarhet, varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet  Ansvar, ett eget ansvar som sträcker sig lite längre  Nyfikenhet, utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter  Delaktighet, kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

1.Kartläggningen (Var är vi?)

Som en del i vårt grön flagg arbete märker vi att barnen behöver introduceras i olika sätt att sortera sopor och få en ökad förståelse för hur deras eget agerande påverkar miljön. Ökar barnens intresse för en giftfri miljö.

 

2. Identifierade förbättringsområde

öka barnens medvetenhet kring vårt miljöarbete 

öka barnens kunskaper om sopsortering och olika miljömärkning

öka barnens förståelse för varför vi behöver vara rädda om vår natur och våra vattendrag 

 

3. Målformulering

Att väcka barnens intresse för sopsortering samt öka deras medvetenhet om att deras eget agerande, val och inställning har betydelse för deras framtida miljö.

Vi ska lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling. 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. 

Ge barnen hållbar kunskap om varför vi och naturen behöver rent vatten.

4. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Detta sker när barnen engagerar sig i sin egen närmiljö genom att visa att dom vill hålla rent omkring, kan berätta om våra olika sätt att sopsortera samt att dom är rädda om naturen.

Barnen slänger inte skräp i naturen, de bryter inga grenar eller drar av löv från växterna.

Barnen kan utefter sin egen förmåga berätta om vattnets kretslopp.

 

5. Forskning (Vetenskaplig grund) 

Lpfö 18

 

6. Aktionerna (Hur gör vi?)

Aktionerna lägger vi som lärloggsinlägg

 

 

7. Metodval för att följa upp aktionerna (Hur blev det?)

Så här följer vi upp: observationer, logginlägg

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag. Lpfö18 s.11

VARJE FÖRSKOLAS UTVECKLING

 

Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett ansvar för att så sker. Rektorns ledning samt förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. En sådan utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar resultaten i utbildningen.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter