Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Bild, Svenska

·

Årskurs:

4 - 5

Europa-ett land i en pizzakartong

St Mellby skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

I en pizzakartong ska du skapa en presentation av ett land i Europa. Du ska bygga upp en modell av ditt land med berg, dalar, sjöar, floder och städer. Du ska även markera städer, bergstoppar och andra landmärken på olika sätt samt skriva fakta. Om du hellre vill kan du göra en översikt av Europa istället.

Undervisning

Vi lär oss om Europa genom att se filmer, läsa i  och arbeta med arbetsblad om de olika regionerna. Vi kommer att arbeta med Geografens testamente, 8 avsnitt om Europa med arbete kring avsnitten. 


Du ska skapa landet av trolldeg.

Ta hjälp av topografiska kartor för att skapa en modell av ditt land som visar följande:

- form på landet
- berg
- slätter
- floder
- sjöar
- hav
- städer

Du ska även läsa och lära dig mer om landet och skriva en faktatext, följande ska finnas med

fakta om landets huvudstad

hur naturen ser ut i ditt land

sevärdheter-saker man inte bör missa om man åker dit

berätta om något du tycker är intressant med landet

Utmaning- jämför med Sverige- likt eller olikt

                 Något som är typisk för landet

 

När arbetet med ditt land är klart skall du muntligt redovisa ditt land och ta del av övriga elevers fakta om andra länder i Europa. 

 

 

Mål och bedömning

När vi är klara med detta ska du:

- ha kännedom om de olika regionerna i Europa vad gäller klimat, befolkning och natur, samt ha fördjupad kunskap om ett land

- ha skapat en modell av ett land med hjälp av trolldeg som sedan målats och dekorerats.

- ha skrivet en faktatext om ett land.

- muntligt ha redovisat fakta och visat upp modellen av ditt land

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter