Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PLÅPLÅ0

Peter Åkesson testar denna planering gång 3

Linköping · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Vi jobbar efter utbildningsboken "Allmänna grunder".

Preliminär tidsram och examinationsform

(En grov tidsplanering för att utstaka när vi ska vara klara med arbetsområdet och vilken examinationsform vi ska använda oss av.)

Ersätt tabellen nedan med din egen preliminära tidsram:

 

     
HT. Vecka 34-51    
     
     
 

 

 

 

 

 

 

Nu testar jag att skriva och redigera

testar brödtext

 

Rubrik 3


Läroplanskopplingar

Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.

Enklare planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.

Beräkningar av omkrets, area och volym på vanligt förekommande geometriska former inom yrket.

Utbredning av grundläggande tredimensionella figurer, till exempel formförändringar och dimensionsförändringar.

Sammanfogningsmetoder, till exempel tennlödning, falsning och nitning.

Egenskaper hos vanligt förekommande plåtmaterial.

Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.

Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.

Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.

Enklare problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.

Metoder för att utvärdera sitt arbete.

Hållbart byggande. Hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill samt sortering av byggavfall och restprodukter. Resursanvändande kopplat till arbetsuppgiften.

Facktermer i relation till arbetsuppgiften.

Eleven planerar och organiserar samt utför med mycket gott handlag enkla och även mer avancerade arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav.

Eleven planerar och organiserar samt utför med gott handlag enkla arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav.

Eleven planerar och organiserar samt utför med visst handlag enkla arbetsuppgifter utifrån fastställda kvalitetskrav.

I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en välgrundad riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.

I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.

I planeringen väljer eleven i samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en enkel riskbedömning av arbetsuppgiften och anpassar vid behov, och i samråd med handledare, sin planering.

Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.

Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.

Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare. I arbetet följer eleven i samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.

Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på hur dessa kan förbättras.

Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet.

Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med enkla omdömen, arbetsprocessen och resultatet.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.

Eleven redogör utförligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.

Eleven redogör översiktligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.

I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med säkerhet.

I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.

I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Bedömning
Uppgift 2

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback