Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Noveller år 8 Vt-21

Stenhammarskolan 4-6, Flen · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Under veckorna 50- 7 kommer vi att arbeta med noveller. I det här arbetsområdet ingår att vi både läser och analyserar noveller samt skriver egna.

Arbetssätt

 • Läsa och analysera noveller tillsammans, i grupper och enskilt.
 • Genomgångar av hur man analyserar och skriver egna noveller, gör gestaltande beskrivningar.
 • Skriva noveller.
 • Ge respons på andras noveller
 • Bearbeta en egen novell utifrån responsen.
 • Med hjälp av ljud och bild förstärka budskapet i din novell.
 

Examination

 • Inlämning av en novellanalys.
 • Inlämning av egen novell.
 • Respons av en kompis novell.
 • Bearbeta egen novell utifrån kompisens respons.
 • Gestalta/ "ge liv åt en text".

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.

Matriser i planeringen
Noveller
Uppgifter
Egen novell