Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Good Stuff D: That's Life

Lagmansskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

That's life.

Planering för arbetsområde "That's life"

Vi kommer arbeta med kapitlet "That's life" från läromedlet Good Stuff. Genom att följa med i bokens upplägg kommer vi öva på samtliga fyra förmågor i engelska: läsa, skriva, tala och höra. Till varje avsnitt i kapitlet kommer vi jobba med den tillhörande grammatiken.

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

I arbetsområdet kommer vi att . . .

  • Ha gemensam genomgång av det nya avsnittet.
  • Arbeta i workbook med de tillhörande övningarna samt med de grammatiska momenten.
  • Lyssna på hörövningar.
  • Ha muntliga övningar i form av till exempel samtal och diskussioner.

 

 

Bedömning

Förmågorna kommer att utvärderas under lektionstid då vi samtalar och diskuterar tillsammans, vid läxförhör, vid hörförståelser samt vid ett avslutande prov för området.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser i planeringen
Matris engelska Lgr11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter