Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Samhällskunskap, Teknik

·

Årskurs:

6

Sveriges historia: 1700- och 1800-talet

Blötbergets skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Sveriges historia under 1700- och 1800-talet. Under den här tidsperioden hände många stora förändringar i Sverige, vilket har påverkat vårt land till att bli vad det är idag. Tillsammans kommer vi gå igenom och diskutera Frihetstiden och de politiska förändringarna detta medförde. Sveriges del i den globala handeln med sydöstra Asien. Vi kommer även att repetera vikingarnas resor under Vikingatiden.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • använda dig av dina historiska kunskaper för att diskutera och reflektera kring hur olika historiska tidsepoker och händelser påverkat människorna och vilka spår man kan se idag 
 • fundera kring olika historiska källor utifrån ett källkritiskt perspektiv
 • kunna se orsaker och konsekvenser av historiska händelser
 • förstå och använda dig av aktuella begrepp som hör till arbetsområdet

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • visa vad som är historiska källor och hur de kan användas
 • förklara orsakerna till att vikingarna gav sig ut på sina resor
 • förklara utifrån kartor hur världen förändrats under de senaste 500 åren
 • förklara skillnader i hur människorna levde under 1700-talet utifrån ståndssamhället
 • förklara orsaker och konsekvenser gällande Hattarna och Mössornas bildande
 • beskriva fördelar och nackdelar med teknik och industri som förändrats under åren

Hur ska det bedömas?

 • skriftligt prov
 • arbete med uppgifter, enskilt och i grupp
 • delaktighet och deltagande på lektioner, under genomgångar, diskussioner samt i arbetet på lektionerna

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Filmer
 • Enskilda och gemensamma uppgifter
 • Egen inläsning

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.

Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.

Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.

Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.

Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter