Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Fysik, Kemi

·

Årskurs:

6

Koll på NO i årskurs 6 VT- 2021

Skärgårdsstadsskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Vi kommer under vårterminen att arbeta med ämnena Biologi och Kemi i läroboken "Koll på NO Biologi, Kemi 6".

Syfte och förmågor

Att förstå livets utveckling.

Ämnen runt omkring oss.

Växter, djur och natur runt omkring oss.

Befruktning och fortplantning.

Centralt innehåll

Centralt innehåll,  4-6, som kommer att behandlas under arbetet:

Arbetssätt och undervisning

Momentet innehåller: Livets utveckling, Ämnen runt omkring oss, Anpassningar i naturen, Befruktning och fortplantning och utgår från boken Koll på NO år 6. Det kommer att innehålla både teori och praktik inom det naturvetenskapliga områdena biologi och kemi för att ge prov på vardagliga och vetenskapliga exempel.

Bedömning

Bedömning sker i form av: aktivt deltagande, lärarobservationer, minnesövningar, prov och läxförhör.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris år 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter