Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Klara svenskan - Språklära 6

Sandarne skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Vi kommer att träna på alfabetet, meningsbygnad, stavning, ordkunskap, ordklasser och språkbruk i denna bok.

Det här ska vi arbeta med

Du ska lära dig om: 

Stavning

- Skillnad på sj-ljud och tj-ljud
- Dubbelteckning
- Vanliga ord
- Ord som ofta stavas fel

Ordkunskap

- Stam eller ändelse
- Prefix och suffix
- Initialord och förkortningar
- Var eller vart
- En eller än
- Liknelser och metaforer

Ordklasser

- Substantiv
- Verb
- Adjektiv
- Pronomen
- Prepositioner
- Adverb
- Konjunktioner

Satslära

- Subjekt och predikat
- Objekt
- Adverbial
- Huvudsats och bisats
- Binda samman satser

Språkbruk

- Idiomatiska uttryck
- Fint eller fult språk
- Minioritetsspråk

Språkhistoria

-De första skriftspråken
-De feniciska alfabetet
-De grekiska och latinska alfabeten
-Runskrift

   Genomförande:

På lektionerna kommer vi att:

- Ha genomgångar på de olika momenten

- Arbeta enskilt, tillsammans i par/grupp/helklass

 

Bedömning:

Baserat på kunskapskraven och de konkreta målen kommer jag att bedöma:

- Hur du arbetar på lektionerna
- Hur de skriftliga proven inom momenten går

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen
Svensk språklära
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter