Skolbanken Logo
Skolbanken

Veckoplanering Biet VT22

Förskolan Sagan, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 18 februari 2022

En sammanfattning av hur vi jobbar varje vecka för att uppnå ett lustfyllt lärande.

Måndag: Tema-språk

På måndagar fokuserar vi på vårat temaarbete med inriktning språk. Vi kommer läsa böcker, leka språklekar och jobba med stödtecken för att främja barnens språkutveckling. 

 

Tisdag: Ateljé 

I ateljén kommer vi låta barnen utforska och prova på olika tekniker och material. Tillsammans kommer vi arbeta med olika former av skapande för att ge barnen nya sätt att uttrycka sig på. 

 

Onsdag: Språk och värdegrund 

På onsdagar fokuserar vi på språk och värdegrund. Vi kommer hålla språksamlingar utifrån Bornholmsmodellen, parallellt med olika språklekar och övningar. 

Nedan hittar ni en länk till information om Bornholmsmodellen:

https://www.bornholmsmodellen.se/bornholmsmodellen/

Vi kommer arbeta med värdegrund genom kompisböckerna, som berör olika situationer i ett barns sociala liv. Vi kommer även prata om barnkonventionen med hjälp av de kompisböcker som förklarar barns rättigheter.

 

Torsdag:  

Gemensam dag på baksidan. Vi kommer planera aktiviteter i första hand inom matematik och/eller rörelse. Ibland kommer vi även att laga mat ute tillsammans. 

 

 

Fredag: Fredagsfys 

På fredagar kommer vi ha fredagsfys där vi tillsammans genomför aktiviteter kopplade till rörelse och hälsa.

 

Den fria leken är viktigt för barn i alla åldrar - leken är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Därför är det mycket viktigt för oss att kunna ge den fria leken utrymme varje dag. 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

fantasi och föreställningsförmåga,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter