Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Domherren Holken/Kobjer BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 2020/2021

Holkens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö 18). På förskolorna Holken och Kobjer ligger pedagogernas barnsyn till grund för de möjligheter som ges. Pedagogerna utgår ifrån och fångar upp barnens intressen och behov för att skapa en verksamhet som ägs av barnen. Verksamheten arbetar aktivt med att ge barnen utrymme och utmaning i de egna valen och med detta följer både rättigheter och skyldigheter. Barnens egna val respekteras i såväl de egna som i de styrda aktiviteterna. Pedagogerna lägger stort fokus på att utveckla barnens språk och olika metoder används för att barnen ska kunna göra sig hörda. Pedagogerna är medvetna och lyhörda på barnens uttryck för att fånga upp varje individ. Barnen uppmuntras att argumentera för att kunna påverka sin situation, men de ska också få en förståelse för när och varför den egna viljan inte alltid är genomförbar.

Infoga gärna en bild som visar er årsplan/årshjul/årsklocka/lotusdiagram

1. Planerade insatser - planerade aktiviteter utifrån prioriterade läroplansmål (Vad?)

Miljön - vi utformar och förändrar miljön utefter barnens intressen och behov. Vi har nu gjort vissa förändringar och presenterar nytt material, för att sen se vad som intresserar och utmanar barnen. 

Med utgångspunkt ur ett relationellt perspektiv har vi för att barnen lättare ska kunna ta ansvar för miljön på avdelningen, tydliggjort med text och bild vart varje sak har sin plats. Vi har också gjort städkort som strategi för att barnen ska bli motiverade till att samarbeta och ta ansvar över samtliga delar och rum på avdelningen.

Med tanke på situationen med covid-19 har vi anpassat miljön och gjort barnen delaktiga i ansvaret för att minska smittspridningen. Vi har satt ut siffror vid de olika stationerna som visar hur många barn som kan vara vid samma "station"/utrymme samtidigt. Vi är också noga med att ge dem förståelse för varför vi är ute mycket och vikten av att tvätta sina händer och hålla avstånd.

Vi fortsätter jobba med kompisböckerna och barnkonventionen för att göra barnen medvetna om deras rättigheter och använder dem för att problematisera dilemman/konflikter som kan uppstå och vidare hur de kan lösas. De finns även tillgängliga för barnen att lösa genom QR-koder i miljön när det önskas.

Vi kommer fortsätta använda begrepp som demokrati, majoritet och minoritet och använder röstning när beslut ska göras. Barnen kommer exempelvis få önska maträtt.

Vi har en önskelåda där barnen kan lägga lappar antingen själva eller med vår hjälp med bilder/text på önskemål om vad de vill göra/förändra på förskolan.

Vi har gjort och kommer fortsätta göra gemensamma regler för trivsel både inomhus och utomhus (utflykter) - exempelvis har vi en plansch med citat från barnen gällande hur vi ska vara mot varandra, det kan handla om hur vi löser konflikter, turtagning, och hur man kan göra en kompis glad m.m. Vi har också tydliga regler vad som gäller när vi går på utflykt, och barnen får turas om att presentera regler som gäller vid olika utflyktsplatser. 

Sådant vi märker är viktigt för barnen att få göra hittar vi strategier för att ge alla möjlighet att göra lika mycket, exempelvis presentera maten och välja bok på vilan har vi en lista där vi bockar av. Barnen för då en förståelse för att alla får göra lika många gånger, även om det kan ta tid mellan gångerna då vi är många barn. 

Vi vill införa reflektion på fredagar för att få fram barnens tankar och perspektiv på det de upplevt under veckan.

2. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

Observationer - se vad som händer med det nya materialet, hur används det? Gruppdynamik och gruppens behov samt varje enskilt barns behov, gruppindelningar och hur barnen kommer till sin rätt i dem, hur kan vi göra för att de ska få utlopp för sin potential.

Intervjuer/samtal - i den dagliga interaktionen med barnen.

Dokumentation (förutom lärlogg) - uppföljning av hur planeringen gått och hur vi kan ta det vidare.

3. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning. 

Gruppen stärks och blir bekväma med varandra, utmanas och blir stimulerade utefter de egna behoven. 

Att gruppen tar ansvar för miljön och förstår vikten av att värna om det vi har.

4. Läroplansmål enligt nedan

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter