Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik åk 1 vt -21

Gruvrisskolan, Falun · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Du ska få lära dig:

Taluppfattning och tals användning

 • Naturliga tal 0- 100
 • Fler färre lika många 
 • Mindre än/ större än
 • Jämna och udda tal
 • Tiobassystemet 0 -100
 • Ental och tiotal
 • Addition och subtraktion 
 • Samband addition och subtraktion.
 • Kommutativa lagen
 • Enkel multiplikation

Algebra

 • Lika-med-tecknets betydelse.
 • Öppna utsagor - Vilken term saknas 2+__=3 
 • Enkla talföljder - två hopp, femhopp, tiohopp.
 • Tecknen större än och mindre än > <

   

Geometri - 

 • Geometrisk objekt: Känna igen och rita: Fyrhörning, triangel, cirkelpunkt, linje, sträcka.

 • Begreppen hörn, sida, vinkel

 • Symmetrilinje och spegling.

 • Analoga klockan -  hel och halv timme.

 • Mätning av tid - om en timme.

 • Mätning av längd - cm

 • Äldre måttenheter - kroppsmått

 • Rita av enkla figurer från rutsystem

Sannolikhet och förändring 

 • Tärningsspel
 • Stapeldiagram -läsa av
 • Tabell - fylla i och läsa av

Samband och förändring 

 • Dubbelt och hälften

Problemlösning

 • Textuppgifter med vardagsanknytning, t ex pengar
 • Problemlösning i vardagliga situationer, addition & subtraktion
 • Strategier/ struktur för problemlösning 
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
 • Räkneberättelser 
 • Formulera matematiska uttryck

Undervisning:

 • Vi skriver, ritar och räknar gemensamt och enskilt.
 • Vi använder konkret material, digitala verktyg, spelar spel och leker både inomhus och utomhus.
 • Vi tränar på att kommunicera genom att arbeta kooperativt i lärgrupper, med axel- och ögonkompisar.
 • Vi löser problem och uppgifter både muntligt och skriftligt.
 • Vi samtalar och analyserar. 
 • Vi arbetar med enheter och begrepp.

Du visar din förmåga genom att:

 • Delta och vara aktiv på lektionerna.
 • Lösa problem och uppgifter både muntligt och skriftligt enskilt och i grupp.
 • Delta i samtal och lekar/spel.
 • Använda ett matematiskt språk, begrepp och enheter.

Jag bedömer din förmåga att:

 • Koppla antal till siffra.
 • Forma siffrorna 0-9
 • Göra en egen tallinje 0-20
 • Namnge talens grannar 0 -100.
 • Storleksordna tal.
 • Förstå likhetstecknets betydelse.
 • Dela upp tal 0-20
 • Addera och subtrahera
 • Använda tiokamraterna.
 • Förstå mönster inom matematiken tex talföljder.
 • Namnge geometriska figurer.
 • Använda rätt begrepp.
 • Använda ett matematiskt språk med matematiska begrepp som tex addera, subtrahera, jämn, udda.
 • Kunna klockan  - hel- och halv timme.
 • Lösa problem.

Bedömningsformer

 

 • Enskilt och i grupp
 • Mini whiteboard
 • Skriftligt och muntligt
 • Exit tickets, muntligt och skriftligt.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter