Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Historia: Flodkulturerna 7:1

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Vi ska nu påbörja ett arbetsområde som handlar om människans historia för ganska länge sedan. Vid stenålderns slut sker stora förändringar för människans liv och framtid här på jorden. Vi går från att vara jägare och samlare till att bli jordbrukare. Från att ha levt som nomader börjar människor bosätta sig i större grupper och så utvecklas samhällen där vi lever och arbetar tillsammans. Civilisationer föds! Dessa kallas för Flodkulturerna och epoken för Forntiden.

Forntiden - Flodkulturerna

Detta arbetsområde handlar om en av de största och viktigaste förändringarna i mänsklighetens historia. Från att ha levt i små kringflackande grupper slår sig människor ner och blir bofasta på några väl utvalda platser på jorden. Människorna har ingen aning om att på flera andra platser i världen gör andra människor precis samma sak, ungefär samtidigt. Flodkulturerna bildas - civilisationens vagga. Först i Mesopotamien och sedan i Egypten, Kina och Indusdalen. Dessa fyra samhällen är några av de första riktigt stora. Det finns dock fler stora civilisationer/högkulturer i t.ex. Sydamerika, Afrika, Anatolien (nuvarande Turkiet), Persien (nuvarande Iran) och Syrien. I Sverige däremot är det fortfarande stenålder och det kommer dröja innan Sverige kommer i kontakt med brons och så småningom järn vilka utgör viktiga tillverkningsmaterial av modernare vapen och redskap som gör att även Sverige utvecklas.

Vi kommer främst att fokusera på de två flodkulturer som påverkat mest i vår del av världen: Mesopotamien och Egypten. Därefter ska du göra en studie där du jämför någon av dessa flodkulturer med en annan som vi inte har berört lika mycket. Detta arbetar du med under ca två veckor och kunskapen du inhämtat ska du redovisa skriftligt vid ett examinationstillfälle.

Arbetsgång vecka 4-12

Vecka

Lektionsinnehåll

4

Måndag: Powerpoint om historieämnet

(Kursplan, syfte och mål, att tänka på, etc)

Historiska källor. Vad är historia?

Tisdag: ppt om Flodkulturerna + film SLI film: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%203630

Torsdag: Ni ska börja arbeta med instuderingsfråga 1-4 som ni hittar under uppgifter; "Inför examinationen - jämföra flodkulturer/högkulturer" -Svaren hittar ni i min powerpoint om flodkulturer, SLI-filmen, studi.se. 

1.     Varför växer flodkulturer fram kring floder?

2.     Varför blir människor bofasta?

3.     Varför uppstår olika samhällsklasser?

4.     Varför uppfanns skriften?

5

Måndag: Introducera Mesopotamien

Tisdag: Introducera Egypten

Torsdag:

·       Genomgång av examinationsuppgiften.

·       Välja 2 riken att jämföra

·       Arbeta med rike 1 - Du arbetar utifrån instuderingsfrågorna till examinationsuppgiften 

6

Måndag: Arbeta med rike 1 - Du arbetar utifrån instuderingsfrågorna till examinationsuppgiften 

Tisdag: Arbeta med rike 2 - Du arbetar utifrån instuderingsfrågorna till examinationsuppgiften 

Torsdag: Arbeta med rike 2 -Du arbetar utifrån instuderingsfrågorna till examinationsuppgiften 

7

Måndag: Jämför rikena - Du arbetar utifrån instuderingsfrågorna till examinationsuppgiften 

Tisdag: Jämför rikena - Du arbetar utifrån instuderingsfrågorna till examinationsuppgiften  

Torsdag: Prov – Du visar dina kunskaper genom att jämföra dina valda riken utifrån frågor som bygger på instuderingsfrågorna som du har använt när du arbetat under lektionerna.

Material

 • Läromedelstexter från UTKIK: Historia 7-9 Grundbok (bok i klassrummet, texter i worddokument under "uppgifter" i UNIKUM eller boken på inläsningstjänst)
 • Lättlästa versioner av UTKIK:s texter (finns som uppgifter i UNIKUM)
 • Andra läromedelstexter i PDF-format (finns som uppgifter i UNIKUM)
 • Filmer på studi.se (lista på titlar finns i uppgifter i UNIKUM)
 • Powerpointpresentationer (finns i uppgifter i UNIKUM)
 • Internetsidor som t.ex. www.so-rummet.se 
 • Filmen: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%203630

Alla läromedelstexter finns utlagda på UNIKUM under "uppgifter"

Mål

 • Få kunskap om några av mänsklighetens första civilisationer
 • Förstå hur civilisationerna har mötts och genom handel, konflikter osv spridit sin kultur och sina kunskaper

Du ska känna till:

 • varför flodkulturerna uppstod och viktiga förutsättningar såsom t.ex. det geografiska läget, klimatet och ny kunskap
 • viktiga likheter och skillnader genom att jämföra olika civilisationer
 • hur flodkulturerna kom i kontakt med varandra genom handel, krig o.s.v. och hur kunskaper, idéer och trosföreställningar spreds mellan folken
 • vilka viktiga upptäckter och uppfinningar som gjordes av olika flodkulturer/högkulturer, vilken betydelse det haft genom historien och hur vi fortfarande använder oss av vissa idag

Examination

Enskilt arbete där du jämför någon av flodkulturerna Egypten och Mesopotamien med en annan flodkultur eller högkultur. Under arbetets gång förbereder du dig inför examinationen. Du söker, studerar och sammanställer fakta, gör jämförelser mellan de valda kulturerna och lär dig likheter och skillnader, drar slutsatser kring hur de påverkat andra och påverkats av andra kulturer.

Under arbetet tar du stöd i SLI-filmer, studi.se, genomgångar med powerpoints, SO-rummet och texthäften om de kulturer du valt att jämföra. Du kommer att få instuderingsfrågor och jämförelsetabeller att använda dig av i arbetet.

Vid provet den 18/2 ska du utifrån olika frågeställningar visa vad du har lärt dig när du jämfört de två kulturer du har valt. Provet genomförs i Forms och du skriver på datorn.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Matriser i planeringen
Flodkulturerna ÅK 7
Uppgifter
Studi.se
Hjälpstruktur för att skriva om en kultur
Lättlästa texter
Egypten
Mesopotamien
Kina
Fenicien
Perserriket
Begreppslista
Powerpointföreläsningar med ljudfiler
Inför examinationen - jämföra flodkulturer/högkulturer
Introduktion till historia

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback