Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Matematiska strategier

Byskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

Matematiska strategier

Namn: Matematiska strategier

Ämne: Matematik

Övergripande mål:

Eleven:

 • Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

 • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt.

 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. 

Syfte:

 •  förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • förmåga att föra och följa matematiska resonemang

 

Centralt innehåll:

 • Positionssystemet och hur det kan användas för att beskriva naturliga tal. 

 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

 • Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. 

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

 

Kunskapskrav:

 • Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. 

 • Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten. 

 • Vid addition och subtraktion väljer och använder eleven skriftliga räknemetoder med tillfredsställande säkerhet. 

 • Eleven hanterar enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

 • Eleven för och följer matematiska resonemang genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

 

Konkretisering av mål:

 • Räknar med säkerhet vid addition och subtraktion där summan av talsorterna inte överstiger 9.

 • Använder någon för dem fungerande strategi för att ta beräkna uppgifter med tiotals-/hundratalsövergångar. 

 • Visar förståelse för likhetstecknets betydelse vid rutinuppgifter samt uppgifter som ställer högre krav på elevens förståelse. 

 • Algoritmer vid addition och subtraktion där summan av talsorterna inte överstiger 9.

 • En grundläggande förståelse för multiplikation och sambandet mellan multiplikation och addition. 

 

Genomförande/planering:

 • Genomgång i helklass med exempel

 • Genomgång i mindre grupper med fokus på specifika operationer

 • Diskussion i helklass och i par

 • Övningar med konkret material

 • Redovisning av lösningar och diskussion kring dessa

 

Bedömning:

Kontinuerlig observation av elevernas arbeten och diskussioner. Samt summativa tester för att se vart eleverna ligger och vad vi behöver arbeta mer med.

Dokumentering:

Summativa tester.

Dokumentation av elevernas förmåga till analys och redogörelse. 

Analys:

 

Ansvariga lärare: Nathalie Jonsson & Sofia Lundh


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter