Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Fysik åk 7 20-21

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Vad är materia? Var kommer den ifrån? Hur beter den sig?

Fysiken i årskurs 7 är uppdelad i arbetsområden och skriftliga prov sker efter varje arbetsområde. Förutom prov kommer även praktiska moment i form av laborationer samt andra skriftliga och muntliga övningar ligga till grund för bedömning. I planeringen nedan finns en veckoöversikt som kan komma att justeras efter hand. Längst ned i planeringen finns beskrivet vad du ska kunna inom varje arbetsområde. 

Vi använder boken fysik Spektrum. 

 

Följande områden kommer att behandlas 

Materia (massa, volym, densitet) och värme (kapitel 4)

Rörelse och kraft (kapitel 6)

Elektricitet (kapitel 2)

 

Veckoplanering (preliminär)

v. 50 Materia: grundämnen, periodiska systemet, massa, volym

v. 51 Densitet: vad är det och hur räknar vi ut den?

v. 3 Värme: vad är det och hur sprids den?

v. 4 Värme: vad är det och hur sprids den?

v. 5 Repetition  

v. 6 Prov (materia, densitet, värme, kapitel 4)

v. 7 Rörelse

v. 8 Sportlov

v. 9 Rörelse

v. 10 Krafter skapar rörelse

v. 11 Fritt fall och satellitbanor

v. 12 Tröghet

v. 13 Påsklov

v. 14 Repetition

v. 15 Prov (rörelse och kraft, kapitel 6)

v. 16 Elektricitet (laddning, spänning och ström)

v. 17 Elektriska kretsar och motstånd

v. 18 Elsäkerhet och energi

v. 19 Repetition och prov (elektricitet, kapitel 2)

 

 

Detta ska du kunna:

Kapitel 4: Materia, värme och väder

Massa, volym och densitet

·         beskriva vad som menas med volym och massa samt ange vilka enheter de mäts i

·        med en partikelmodell beskriva fasövergångar, densitet och temperatur

·         göra beräkningar på densitet

begrepp: vikt, massa, tyngd, densitet

 

Värme påverkar densiteten

·         förklara vad som händer med densiteten när fasta ämnen, vätskor och gaser värms upp

begrepp: värme, partikelrörelse, armerad betong, bimetall, termostat, termometer, absoluta nollpunkten, fixpunkter, celsiusskalan, kelvinskalan, fahrenheitskalan

 

Värme sprids på tre olika sätt

·         beskriva vad värmeenergi är för något samt hur den kan spridas på tre olika sätt (ledning, strömning, strålning)

·        ge exempel på hur vi människor på olika sätt påverkar och utnyttjar hur värme sprids tex vid uppvärmning av ett rum, i solfångare eller i termosar och dunjackor

begrepp:  ledning, strålning, strömning, vakuum, värmeledningsförmåga, ledare, isolator

 

 

Kapitel 6: Rörelse och kraft

Rörelse

 • Likformig och olikformig rörelse
 • Sambandet mellan sträcka, tid och medelhastighet

Begrepp: likformig rörelse, accelererad rörelse, retarderad rörelse, medelhastighet

Krafter skapar rörelser

 • Det fysikaliska begreppet kraft
 • Jordens dragningskraft, gravitationskraften
 • Hur man mäter krafter och vilken enhet som används
 • Sambandet mellan massa och tyngd
 • Kraft och motkraft
 • Friktion
 • Vad som menas med tyngdpunkt

Begrepp: gravitationskraft, dynamometer, motkraft, friktion, tyngdpunkt, lodlinje, stödyta, luftmotstånd

Fritt fall och satellitbanor

 • Vad som menas med fritt fall
 • Hur föremål som kastas faller
 • vad som gör att satelliter håller sig i sin bana

Begrepp: vakuum, fritt fall, kaströrelse, satellit

Tröghet och tvättmaskiner

 • Det fysikaliska begreppet tröghet och hur man kan förklarar vardagliga fenomen med detta
 • Centralrörelse och de krafter som förekommer vid en sådan rörelse

Begrepp: tröghet, centralrörelse, centripetalkraft, centrifugalkraft

  

Kapitel 2: Elektricitet

Elektrisk laddning

 • Vad som menas med statisk elektricitet och hur det uppstår
 • Atomens uppbyggnad
 • Hur elektriska laddningar påverkar varandra t ex stötar, åska
 • Hur man kan skydda sig från åska

Begrepp: elektrisk laddning, elektron, proton, attrahera, repellera, stöt, åskledare

Spänning och ström

 • Vad som menas med spänning och ström, hur de beskrivs och vilka enheter de mäts i
 • Hur ett batteri fungerar och vad som skiljer laddningsbara batterier från vanliga batterier
 • Hur glödlampan har fått efterföljare och kunna ge exempel på andra sorters lampor och deras fördelar
 • Hur strömriktningen går och ritas i kopplingsscheman
 • Kunna förklara orden ledare och isolator och kunna ge exempel på sådana
 • Känna till om elavfall och hur vi tar hand om elektriska apparater

Begrepp: spänning, ström, elektrisk krets, sluten krets, ledare, isolator, ledningselektroner, amperemeter, voltmeter

Elektriska kretsar

 • Kunna symboler för komponenter i elektriska kretsar
 • Kunna koppla efter, rita och tolka elektriska kretsar
 • Veta vad som menas med serie- och parallellkoppling av batterier och lampor samt hur det påverkar spänning och hur lampor lyser

Begrepp: kopplingsschema, seriekoppling, parallellkoppling

Strömmen möter motstånd

 • Hur en lampa fungerar
 • Hur resistansen påverkar strömstyrkan
 • Vad som påverkar resistansen hos en tråd
 • Olika sorters resistorer

Begrepp: glödtråd, resistans, resistor, fast resistor, variabel resistor

Elsäkerhet

 • Vad som menas med kortslutning och vad som kan hända då
 • Vad som menas med en säkring (propp) och hur de fungerar (keramiksäkring, automatsäkring)
 • Vad som menas med en jordfelsbrytare
 • Kunna skilja på ett jordat och ett ojordat uttag

Begrepp: kortslutning, säkring, propp, överbelastning, skyddsjordning, jordfelsbrytare

Elektrisk energi

 • Kunna namnge några olika energiformer
 • Känna till att elektrisk energi är lätt att transportera och omvandla men svår att lagra

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter