Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Favoritmatematik 4B

Långareds skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 21 januari 2021

Under våren 2021 kommer vi att arbeta med matematikboken Favoritmatematik 4B.

 

Du kommer att få undervisning om:

 - Tal i bråkform, addition och subtraktion.

 - Tal i decimalform, addition och subtraktion.

 - Enheter, längd, vikt och volym.

 - Stora tal, multiplikation och division.

 - Geometri, koordinatsystem och symmetri. 

 

Hur går bedömningen till?

Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser, mattetest och gemensamma och individuella samtal görs bedömningen i det dagliga skolarbetet. Eleven kommer att få utvärdera sig själv och sitt arbete med hjälp av återkommande diagnoser.

 

 

v. 2

lekt. 47 - 49

Fira bokslut!

v. 3

kap 1 4B

Tal i bråkform

lekt 1

s. 6-9

Mål:

 • att redovisa tal i bråkform med olika uttrycksformer

lekt 2

s.10-13

Mål:

 • att jämföra värdet av bråk med olika nämnare

lekt 3

s.14-17

mål:

 • att skriva tal i blandadform

v. 4

lekt 4

s. 18- 21

Mål:

 • att addera liknämniga tal i bråkform och blandad form

lekt 5

s. 22- 25

Mål:

 • att subtrahera liknämniga tal i bråkiorm och blandad form


lekt 6

s. 26-29

Mål:

 • att beräkna storleken på en del av ett antal

 • att läsa bråk skrivet med text och växla till symboler

v. 5

lekt 7

s. 30 -33

Mål:

 • att beräkna storleken på en del av ett antal

 • att läsa bråk skrivet med text och växla till symboler

lekt 8

s. 34 - 37

Mål:

 • att förstå frågan i en textuppgift

 • att lösa problem själv och använda olika strategier.

lekt 9

s. 38 - 41

Mål:

 • att förstå frågan i en textuppgift

 • att lösa problem själv och använda olika strategier.

 • att förstå och räkna addition och subtraktion med tal i bråkform

lekt 10

s. 42 - 45

v. 6

prov 1 måndag

kap 2

Tal i decimalform

lekt 11

s. 46 - 49

Mål:

 • att växla mellan decimal och bråkform

 • att veta att samma tal kan uttryckas på olika sätt, i decimalform och bråkform

lekt 12

s. 50 - 53

Mål:

 • att visa kunskap om att siffrans placering avgör värdet

 • att läsa och skriva tiondelar

lekt 13

s. 54 - 57

Mål:

 • att jämföra och storleksordna volymer

 • att mäta volym

 • att hantera enhetsbyten inom volym

v. 7

Sportlov

v. 8

lekt 14

s. 58 - 61

Mål:

 • att genomföra beräkningar med tal i decimalform

 • att tolka muntlig och skriftlig information med tal i decimalform

lekt 15

s. 62 - 65

Mål:

 • att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform

lekt 16

s.66 - 69

Mål:

 • att växla mellan decimalform och bråkform

 • att veta att samman tal kan uttryckas på olika sätt, i decimalform och bråkform

v. 9

lekt 17

s. 70 -73

Mål:

 • att känna till positionssystemet och veta att siffrans placering avgör värdet, t ex att trean i 2,03 betyder tre hundradelar

lekt 18

s. 74 - 77

Mål:

 • att använda skriftlig metod i addition och subtraktion av tal i decimalform

lekt 19

s. 78 - 81

v. 10

lekt 20

s. 82 - 85

Mål:

 • att använda lämplig metod, huvudräkning, överslagsräkning, skriftlig metod


lekt 21

s. 86 - 89

prov 2 fredag

v. 11

kap 3

Enheter

lekt 22

s. 90 - 93

Mål:

 • att känna till några vanliga prefix t ex milli, centi och deci

 • att reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda

 • att hantera enhetsbyten

lekt 23

s. 94 - 97

Mål:

 • att känna till några vanliga prefix t ex milli, centi, deci och kilo

 • att reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda

lekt 24

s. 98 - 101

Mål:

 • att hantera enhetsbyten inom vikt

 • att känna till några vanliga prefix t ex kilo och hekto

 • att reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda

v. 12

lekt 25

s. 102 - 105

Mål:

 • att förstå siffrans placering och värde i tal i decimalform

 • att tolka uppgiften och välja en lämplig metod för beräkning

lekt 26

s. 106 - 109

Mål:

 • att hantera enhetsbyten inom volym

 • att känna till några vanliga prefix t ex deci, centi och milli

 • att reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda

lekt 27

s. 110 - 113

v. 13

lekt 28

s, 114 - 117

Mål:

 • att jämföra och storleksordna längder

 • att använda fungerande metoder för beräkningar

 • att hantera enhetsbyten

lekt 29

s. 118 - 121

prov 3 fredag

v. 14

Påsklov

v. 15

kap 4

stora tal, mult och div

lekt 30

s. 122 - 125

Mål:

 • att veta att siffrans placering avgör värdet

 • att skriva tal i utvecklad form

 • att tolka , säga och skriva stora tal

lekt 31

s. 126 - 129

Mål:

 • att veta att siffrans placering avgör värdet

 • att avgöra siffrors platsvärde i tiobassystemet

 • att tolka, säga och skriva stora tal

lekt 32

s. 130 - 133

Mål:

 • att använda fungerande metod för huvudräkning

 • att veta att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde

v. 16

lekt 33

s. 134 - 137

Mål:

 • att använda skriftlig och utvecklingsbar metod för att utföra beräkningar med stora tal

 • att förstå positionssystemet, att siffrans placering avgör värdet

lekt 34

s. 138 - 141

Mål:

 • att tolka och jämföra stora tal

 • att storleksordna stora tal

lekt 35

s. 142 - 145

Mål:

 • att använda fungerande metod vid överslagsräkning

 • att använda tecknet "ungefär lika med" korrekt vid beräkningar

v. 17

lekt 36

s. 146 - 149

Mål:

 • att använda skriftlig utvecklingsbar och fungerande metod för att utföra beräkningar

 • att använda räknare vid beräkningar

lekt 37

s. 150 - 153

Mål:

 • att använda skriftlig utvecklingsbar och fungerande metod för att utföra beräkningar med division

 • att förstå frågan i en textuppgift

lekt 38

s. 154 - 157

Mål:

 • att avläsa och tolka information i enkla tabeller

 • att förstå frågan i en textuppgift

 • att formulera frågan matematiskt

v. 18

lekt 39

s. 158 - 161

repetition


lekt 40

s. 162 - 165

prov 4 fredag

v. 19

mån - ons

kap 5

geometri

lekt 41

s. 166 - 169

Mål:

 • att känna igen, namnge och beskriva egenskaper för begreppen skärningspunkt, vinkelrät och parallell

 • att använda lämpliga ord vid beskrivningar av geometriska objekt

lekt 42

s. 170 - 173

Mål:

 • att känna igen, namnge, beskriva och skilja på spetsvinklig, rätvinklig och trubbvinklig triangel

 • att använda lämpliga ord vid beskrivningar av geometriska objekt

v. 20

lekt 43

s. 174 - 177

Mål:

 • att känna igen och namnge fyrhörning, parallellogram, rektangel och kvadrat

 • att skilja på olika typer av fyrhörningar

 • att kunna jämföra, sortera beskriva likheter mellan olika fyrhörningar

lekt 44

s. 178 - 181

Mål:

 • att känna igen, namnge och beskriva egenskaper hos tvådimensionella geometriska objekt

 • att räkna ut area

lekt 45

s. 182 - 185

Mål:

 • att veta hur ett koordinatsystem är uppbyggt

 • att känna till begreppen koordinat, x-axel, y-axel och koordinatsystem

v. 21

lekt 46

s. 186 - 189

Mål:

 • att veta hur ett koordinatsystem är uppbyggt och vad origo är

 • att placera negativa tal på en talaxel

 • att rita och ange punkter i koordinatsystemet

lekt 47

s. 190 - 193

lekt 48

s. 194 - 197

Mål:

 • att veta vad som menas med en symmetrilinje

 • att avgöra om ett föremål i vardagen är symmetriska

v. 22

lekt 49

s. 198 - 201

Mål:

 • att förstå olika typer av symmetri, t ex spegling mot en limje

lekt 50

s. 202 - 205

Mål:

 • att använda och analysera algoritmer vid programmering

 • att lösa problem med hjälp av algoritmer och programmering

lekt 51

s. 206 - 209

Mål:

 • att använda koordinatsystem

 • att veta vad som menas med spegling mot en linje

v.23

prov 5 måndag

 

göra klart boken


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Favoritmatematik 4B
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback