Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MOEXXX02

modersmål nederländska gymnasieskola 2 läsa och jämföra böcker

Modersmålsenheten GR, Linköping · Senast uppdaterad: 25 mars 2022

Ämnet i modersmål nederländska ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sitt modersmål. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om litteratur. Eleverna ska ges möjlighet att i tal och skrift utveckla ett rikt språk, som ger självtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet. Ämnet ska bidra till att eleverna blir förankrade i både språkområdes kultur och den svenska kulturen.

Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden. Modersmålet är också en värdefull tillgång vid internationella kontakter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att kunna:

 • Redovisa, diskutera och kommentera texternas innehåll
 • Använda en kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk i olika samtal och diskussioner 
 • läsa olika texter med flyt och kunna använda olika lässtrategier

 • tolka textens budskap, resonera och läsa mellan raderna.
 • återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört.
 • skriva och analysera olika texter, med anpassning till mottagare, syfte och situation.
 • Använda olika hjälpmedel för att förbättra sin skriven text tex. böcker, film, bilder, nyheter, dator, projektor.
 • Framföra åsikter och tankar kring det du läst/hört och tittat tex. böcker, filmer och nyheter.
 • Samtala och resonera kring texter av olika slag.
 • Tolka från modersmålet till svenska och tvärtom.
 • Resonera om kunskapsområden och samhällsfrågor som har anknytning till modersmålet.
 • Argumentera, ställa frågor och framföra dina egna åsikter.

Så här ska vi arbeta:

 • läsa en skönlitterär bok (elever får läsa en roman och skriva bokrecension). 
 • titta på film och analysera ( vi tittar på en akademisk eller kulturella film sedan alla ska analysera och jämföra).
 • läsa och skriva olika texttyper, analysera.
 • redovisa ett ämne.
 • Texter valda med hänsyn till elevernas intressen som anpassa situationen och studieväg.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • kan förstå innehåll i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt
 • kan redovisa, diskutera och kommentera innehåll
 • kan uttrycka tankar, känslor och åsikter så att innehållet blir begripligt och korrekt
 • kan i samtal växla mellan vardagsspråk och skolspråk
 • kan skriva olika texter med anpassning till syfte, mottagare och situation och följer språkliga konventioner
 • kan uttrycka och formulera sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget
 • kan läsa olika texter av vardaglig karaktär
 • kan redogöra innehållet i texten och tankar som läsningen har väckt
 • kan presentera i tal och skrift fakta om natur och geografiska förhållanden

 

Tidsplan

Vecka 2

Välj två böcker

Vecka 3

Egen läsning, samtal och analys

Vecka 4

Fördjupning

Vecka 5

Skriv en egen text

  Vecka 6                                                      Jämför två böcker

 


Läroplanskopplingar

Egen språkproduktion i tal med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.

Egen språkproduktion i skrift med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.

Modern litteratur, bilder, konst och musik som tar upp vardagsliv, relationer och livsfrågor.

Eleven förstår såväl helhet som detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat och nyanserat sätt.

Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat sätt.

Eleven förstår huvudsakligt innehåll i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett översiktligt sätt.

Eleven uttrycker muntligt sammanhängande, strukturerat, tydligt, ledigt samt med variation och flyt sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig varierat och nyanserat på modersmålet med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll samt följer skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.

Eleven uttrycker muntligt sammanhängande och strukturerat sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig på modersmålet med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll samt följer skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.

Eleven uttrycker muntligt sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir i huvudsak begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med viss säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig på modersmålet med viss anpassning till syfte, mottagare och situation samt följer i huvudsak skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som i huvudsak är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.

Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt och nyanserat för innehållet i texten samt formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.

Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt för innehållet i texten samt formulerar välgrundade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.

Eleven läser relativt obehindrat texter av vardaglig karaktär på modersmålet och redogör översiktligt för innehållet i texten och några tankar som läsningen har väckt.

Matriser i planeringen
Moderna språk
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback