Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Multiplikation och division

Hallenskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

Vi kommer att arbeta med sambandet mellan multiplikation och division genom att arbeta främst med skräddarsydda lektioner på google classroom men även genom mattespel, arbete i arbetsboken och grupparbeten.

Under denna period kommer vi arbeta med multiplikation och division. 

 

När vi har arbetat med detta arbetsområde ska eleven:

 

förstå hur addition och multiplikation hör ihop

kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5 * 60, 5 * 600.

kunna multiplicera ental med tiotal, hundratal och tusental

förstå hur multiplikation och divison hör ihop

kunna använda kort division

kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

 

 - skräddarsydda lektioner på classroom

- arbetsbok

- gå igenom olika strategier för att hitta enklare i multiplikationstabellen

- ge igenom enkla tips och knep för att komma ihåg tabellerna

- använda oss av papperskort med de olika tabellerna där eleverna får sitta i smågrupper och öva och lära av varandra

- använda olika nätbaserade uppgifter som eleverna även kan arbeta med hemma om så önskas. 

 

Detta kommer att utvärderas på följande sätt:

 

- Elevernas förkunskaper prövas med hjälp av en diamantdiagnos

- Elevernas förvärvade kunskaper efter arbetsområdet prövas med hjälp av diamantdiagnos 

- Elevernas arbetsprocess bedöms formativt kontinuerligt i klassrummet 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter