Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT01a

Sannolikhet och statistik - Ma 1a

Sjögrenska gymnasiet, Knivsta · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Sannolikhet: beräkning av sannolikheter med exempel från spel. Statistik: vi kommer att kritiskt granska några av de mått och diagram som används för att presentera information.

Sannolikhet och statistik                                                                                                      

Under de följande två veckorna kommer vi att arbeta med sannolikhet. Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner och individuellt arbete. Bedömningen sker under lektioner och med hjälp av ett prov som du ska skriva vecka 4. 

Genomgångar i klassen och tillgänglighet till relevanta/utvalda videogenomgångar i OneNote eller här.

När: v.2 - v. 7                                                                                                                                                                        

Vad: Sannolikhet. Beräkning av sannolikheter med exempel från spel.

        Statistik. Tolka och granska diagram.

 Examination:  Skriftligt prov + Inlämningsuppgift

 

Efter avslutat arbetsområde förväntas du:

  •  kunna beräkna sannolikheten för att en händelse ska inträffa
  •  kunna beräkna sannolikheten vid sammansatta händelse och i vardagliga situationer
  •  rita, tolka och använda träddiagram för att lösa problem
  • uppskatta sannolikheten med hjälp av relativ frekvens
  • bestämma medelvärde, typvärde och median
  •  avläsa, tolka, granska och konstruera olika typer av diagram med kalkylprogram

 

Detaljplan och videogenomgångar hittar du i OneNote.

Utvalda genomgångar: 

 

 

 

 

Lycka till!

 

 


Läroplanskopplingar

Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena, till exempel formulär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker.

Beskrivande statistik med hjälp av kalkylprogram samt granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och i yrkeslivet.

Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar.

Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.

Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituationer i karaktärsämnena till matematiska formuleringar genom att informellt tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.

Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och med enkla omdömen värdera egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling med inslag av matematiska representationer.

Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om exemplens relevans.

Matriser i planeringen
Sannolikhet och statistik - ma 1a
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback