Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Projektplanering 3 Marängen "Vatten, vatten bara vanligt vatten?"

183341 Förskolan Kakburken, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Vatten, vatten bara vanligt vatten? Ett utforskande av vatten och dess form och funktion.

 

Vad (innehåll): Under höstterminen på Marängen startade vårat projekt om vatten. Under hösten har barnen tagit del vatten som fenomen men med olika infallsvinklar, uttryckssätt och olika användningsområden. Vi startade terminen med enkla vatten experiment som bland annat olika varianter av "flyta sjunka" och annan utforskande vattenlek. Därefter gick vi vidare med att plantera sticklingar och frön och följa växternas tillväxtprocess för att upptäcka och förstå vattnets betydande roll. Under de processerna använde vi oss vid flera tillfällen av skapande med målarfärg vilket förde oss in på att träna färger som vi idag har fortsatt med i de flesta undervisningssituationer, både planerade och spontana. På Marängen värderar vi lek och fantasi högt och har vid flera tillfällen valt dramatisering som undervisningsmetod, främst under våra skogsutflykter men även i helgrupp inomhus. Vi ser tydligt hur lek och dramatisering som undervisningsmetod har skapat otrolig lust till att lära hos barnen och hur det möjliggör för barnen att erfara både fakta och fantasi. När vintern kom fick vi chansen att utforska vattnets olika aggregationstillstånd och barnen har nu upptäckt att vatten förekommer både i flytande och fast form. Idag har vi en barngrupp som visar stort intresse för projektet och de olika aktiviteterna som de erbjuds och vi stävar efter att strukturera dom på ett sätt som tilltalar alla barn där lärandet kan ske på olika sätt utifrån barnets egna intresse.

Förra terminen fick barnen ta del av många olika aktiviteter kopplat till vatten och den här terminen avser vi i fördjupa ämnet ytterligare. Vi kommer fokusera ännu mer på digitalisering och använda oss av digitala medel (projicering, mikroskop, kamera m.m) för att fördjupa lärandet och skapa en ännu större förståelse för samband i naturen och förhållanden mellan människan och naturen. Vi har sett hur projektet stimulerar språkutvecklingen hos alla barn i gruppen och vi kommer fortsätta lägga stor vikt vid att introducera nya begrepp och uppmuntra barnen att laborera med dom för att så småningom självständigt äga dom.

 

Varför (syfte): Vatten som tema är väldigt brett och kan utforskas på många olika sätt. Under hösten har vi utforskat flera områden som alla har vatten som gemensam nämnare  vilket har gett oss möjlighet att få syn på vad som intresserar och fascinerar barnen och för att skapa en förståelse hos barnen att vatten har många funktioner och många uttryckssätt. Vi har idag en barngrupp som uttrycker stort intresse och nyfikenhet samt lust att lära för aktiviteterna vi erbjuder där barnens frågor och inflytande inspirerar till utformningen av undervisningen. Då vi har ett brett åldersspann i barngruppen så har vatten som tema gjort det enkelt för oss att möta alla barns behov som stimulerar utveckling och lärande på olika vis. 

 

Hur (metod): Vi kommer fortsätta med samma veckostruktur som under vårterminen. Vi vill fortsätta erbjuda två aktiviteter vid varje tillfälle då vi har sett att det ger barnen möjlighet att påverka vilket innehåll de vill utforska. Vi kommer fortsätta utforma undervisningen på ett sätt där aktiviteterna bygger på varandra då vi har sett att barnens nyfikenhet och intresse hålls vid liv längre samt att vi pedagoger då får bättre möjlighet att se varje barns individuella kunskapskapande när aktiviteternas innehåll upprepas men ändå utvecklas. Vi kommer fortsätta utgå ifrån ett transdisciplinärt lärande då vi har sett att det både stimulerar lusten till att lära och att det skapar ett fördjupat och utvidgat lärande hos barnen. Vi dokumenterar barnens lärprocesser genom att fota, filma, observera och därefter anteckna som vi använder som reflektions- och planeringsunderlag inför kommande aktiviteter.

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback