Skolbanken Logo
Skolbanken

Hållbar utveckling

Villervallans förskola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Vi arbetar med hållbar utveckling som prioriterat mål. I arbetet så undersöker vi tillsammans med barnen bland annat hur olika kretslopp fungerar, samband i naturen, hur vi värnar om vår gemensamma miljö -både fysisk och social och vår påverkan på miljön och om/hur vi kan förändra den.

Hållbar utveckling

Vi delar in hållbar utveckling i tre områden:

Social hållbarhet

 • Självtillit
 • Möjlighet att leva sig in i andra människors situation
 • Vilja att hjälpa andra
 • Förståelse om att man duger som man är
 • Respekt för alla människors lika värde 

Ekologisk hållbarhet

 • Värna om jordens resurser, både i vår närmiljö samt globalt
 • Kompetens om naturens olika kretslopp och människans påverkan på dessa.

Ekonomisk hållbarhet

 • Hushålla med våra resurser
 • Återbruk
 • Minska vårt svinn
 • Vara aktsamma med vårt material och vår miljö, både inom -och utomhus

 

Hur vi arbetar med dessa områden:

Vi arbetar med kompis-tema för att barnen ska ges förutsättningar att känna självtillit till sin förmåga och förståelse om sina medmänniskor och dess miljö de befinner sig inom.

Vi kommer under våren bland annat odla potatis för att synliggöra vart maten kommer ifrån -från jord till bord och plantera solrosor. Vi planerar även att använda oss av stop-motion teknik för att filma hur ett frö börjar gro till en planta.

När vi arbetar med ekonomisk hållbarhet har vi i den dagliga verksamheten aktiviteter, exempelvis pyssel och lunch som bjuder in och utmanar barnen till samtal om hur vi kan använda material, vad vi äter, hur vi kan minska matsvinn, vart saker kommer ifrån och hur de skapas, etc.

 

 


Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback