Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

5 - 5

Programmera och se samband

Kanaljens förskola, Hofors · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Utifrån förskolans uppdrag att ge barnen förståelse för sin omvärld genom att skapa en första insikt att många saker faktiskt är programmerade.

Syfte- bärande idéer

Utifrån förskolans uppdrag vill vi ge barnen förståelse för sin omvärld genom att skapa en första insikt att många saker faktiskt är programmerade och kan påverkas. Vi har tagit del av artiklar kring programmering. I förskoletidningen lyfter läraren och utbildaren Katrin Jäverbring inom digitala verktyg i förskolan i Stockholms stad, vikten av att vi pedagoger ger barnen förutsättningar till förförståelse inom analog och digital programmering. Hon pratar också om att vikten av att formulera sig, ge instruktioner och förstå lösningar i flera steg, oftast är beroende av en viss ordning.

Syftet med att arbeta med programmering på förskolan är att barnen ska få möjlighet och förutsättningar att utveckla sin förståelse och sina olika förmågor kring begreppsuppfattning, symbolers kommunikativa funktioner, läge och riktning, föra och följa resonemang.

Mål

Vårt mål är att öka förståelsen för hur man kan använda programmering.

Utvärdering

Kan vi se att barnen använt sig av analog/digital programmering och har dessa stimulerat till utveckling och lärande.

Kan vi höra att barnen samtalar och lyssnar mer på varandra än tidigare.   

Genomförande

Vi börjar med analog programmering tillsammans med barnen, för att senare under terminen komma in på den digitala delen.

Vi kommer att använda oss av olika programmeringsbegrepp under arbetets gång. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback