Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Alfa kap 3 och 4

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Kap. 3 Klockan, datum, almanackan och tidsbegränsningar inleder detta kapitel. I slutet kommer vi även att jobba med olika typer av tabeller och diagram samt problemlösningsmetoden "hitta ett mönster". Kap. 4 Metoder för att göra beräkningar av större tal inom multiplikation och division av större tal i ena faktorn och i täljaren samt repetition av problemlösningsmetoderna gissa och pröva, rita en bild samt hitta mönster.

Planeringens innehåll

- Ord/begrepp att kunna:

Kap. 3: sekund, minut, timme, kvart, dygn, vecka, månad, år, veckodagarnas namn, månadernas namn, datum, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram och mönster

Kap. 4: kort division, nämnare, multiplikation, produkt, faktor, täljare, kvot, medelvärde och rest

- Arbetsformer:

Vi utgår från läromedlet Alfa

kap. 3 s. 103-152

kap. 4 s. 153-194

 

Du kommer att få:

- delta vid genomgångar

- jobba enskilt och tillsammans med andra

- lyssna på andras strategier när de löser rutinuppgifter och problem

- få möjlighet att presentera dina strategier att lösa rutinuppgifter och problem

 

- Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

Se matris under godtagbara kunskaper

 

- Bedömning baseras på:

Det du visar under lektionstid tex vid genomgångar och presentationer samt vid förhör.

 

- Tidsplan: 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Alfa kap 3 och 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback