Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 5

Tema Gruffalon

Västra Förskolan Paletten, Rättvik · Senast uppdaterad: 27 januari 2021

Ett tematiskt sagoarbete utifrån boken Gruffalon.

 

Nuläge

På Grön (vt 2021) kommer vi att starta upp ett nytt tematiskt arbete kring sagan Gruffalon!

Ett fokusområde inom Rättviks kommuns förskolor är språkutveckling. Vi har då valt att arbeta tematiskt kring en saga då detta är ett bra sätt att arbeta kring språk, språkutveckling & kommunikation, men genom ett tematiskt arbetssätt får vi även in andra viktiga områden i Förskolans Läroplan (Lpfö 18), så som Normer & Värden, Barns Inflytande, Leken, Skapande och Naturvetenskap.

Mål

Vi vill att barnen på Grön ska få ett sammanhängande och meningsfullt lärande. Vårt mål är att barnen ska känna lust och nyfikenhet till utveckling och lärande samt att de får dela en gemensam upplevelse kring temaarbetet. Barnens intressen  och idéer ligger till grund för utvecklandet av temat.

Syfte 

Barngruppen har under hösten visat ett stort intresse för spänning och det äventyrliga. De har verkligen tyckt om att få höra spännande berättelser och ta del av vad sagornas värld har att erbjuda.  En av anledningarna till att vi valde sagan om Gruffalon var att här blandas spänning och mod, varvat med känslor som rädsla och att även små kan göra hjältedåd. Att få leva sig in i sagans värld är viktigt för barn, inte minst i dessa tider. Ett sagoarbete ger också barn uppslag till lek och fantasi, att utveckla sitt eget verbala berättande och att få uttrycka sig genom bild, sång och rörelse. 

Inom det tematiska sagoarbetet kan vi koppla de flesta av förskolans läroplansmål.

 

Genomförande 

Spår i snön... vart leder de? Och vem är det som gjort dem?

Så inleder vi temat och fortsätter sedan genom olika lustfyllda lärandeformer. I gruppens och barnens lärloggar får ni ta del av utvecklingen av temat, och givetvis kommer barnens tankar och idéer att ligga till grund för utvecklandet av det tematiska arbetet. Vi kommer att jobba mycket med sagor, högläsning och bearbetning av sagor på olika sätt, genom t ex boksamtal och bildsamtal.

Vi kommer även att fokusera på att arbeta i mindre grupper med:

- Experiment (Jenny)

- Musik och rörelse (Viktoria)

- Skapande (Nina)

Dokumentation    

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar, och vill även använda ipaden som digitalt verktyg för att barnen själva ska få vara med och dokumentera. 

 

Utvärdering

Vi lärare på Grön utvärderar kontinuerligt vår verksamhet.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter