Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik och naturvetenskap

Förskolan Mullhyttan, Lekeberg · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Vi vill på ett lustfyllt sätt utforska matematikens olika former och begrepp samt ge barnen möjlighet att erövra nya kunskaper inom områdena matematik och naturvetenskap.

Nuläge:

Vi har valt att fördjupa oss i områdena matematik och naturvetenskap under terminen. Detta för att säkerställa att alla barn på vår förskola får undervisning och utbildning inom läroplanens alla mål under sina år på förskolan. Den här barngruppen har hittills inte arbetat med dessa områden här på vår avdelning.

Vi brukar varje termin välja arbetsområde med avstamp i barnens intressen. Utifrån barnens samtal just nu har vi bestämt att påbörja ett projekt som heter "Rummet" där vi har matematik i fokus. Under terminen kommer vi  ha på oss våra matteglasögon och tänker även i de banorna när vi går vidare med andra projekt och intresseområden.

Syfte/mål

Alla barn ska ges möjlighet att genom lek och andra uttrycksformer utforska Matematik och Naturvetenskap ur olika perspektiv. Barnen ska få möjlighet att bekanta sig och erövra nya kunskaper inom områden som problemlösning, matematiska begrepp, former, mönster, antalsuppfattning och experiment.

 

Metod/genomförande  

 • En gemensam uppstart på tema perspektiv med praktiska uppdrag som att ta kort på ett rum hemma.
 • Vi leker, pratar, utforskar och synliggör matematiken i vardagen
 • Vi startar olika projekt utifrån vad som väcker barnens intresse och nyfikenhet
 • Vi upptäcker och utforskar former i vår vardag.  
 • Vi ger barnen uppdrag i matematik och naturvetenskap
 • Vi läser böcker som kan utmana barnens matematiktänk och ställer frågor. 
 • Vi använder skogen och vår gård för att på ett lekfullt sätt utforska matematik och naturvetenskap genom att tex ge barnen uppdrag.
 • Vi kommer ibland dela barngruppen i mindre grupper efter intressen och för att möjliggöra att barnens tankar kommer fram.
 • Vi använder oss av enkla experiment för att gestalta naturvetenskapliga fenomen

 

Dokumentation/reflektion

Tillsammans med barnen och i arbetslaget kommer vi kontinuerligt att dokumentera och reflektera genom bild och text.  Exempel på frågor att svara på vid reflektionstid:

 • Hur går det? Hur gick det?
 • Varför tror du att det blir/blev så?
 • Vad fångadebarnens intressen?
 • Vilka lärstrategier?
 • Vilka utmaningar stötte vi på?

 

Utvärdering/hur går vi vidare

 • Hur blev det?
 • Har vi uppnått de mål vi satte upp?
 • Hur har vi arbetat i enlighet med läroplanens mål och intentioner?
 • Vad har hänt kring gruppens utveckling och lärande?
 • Vad tycker/upplevde barnen?
 • Vad har vi lärt oss? Vad behöver vi utveckla/förändra?
 • Vilka lärdomar tar vi med oss?

Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback