Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Historia - De första civilisationerna och Nya tiden, Gamma år 7

Berzeliusskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

För att veta var vi ska måste vi veta var vi har kommit ifrån. Därför är det viktigt för människan att känna till sin historia. Vi börjar från början och jobbar oss framåt, men hela tiden jämför vi med hur det ser ut idag och så funderar vi på hur det kan komma att se ut i framtiden.

De första civilisationerna och Nya Tiden                                        

När: VT 2021, v. 4-13

Arbetsområdets innehåll

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

 • Hur människan går från att vara jägare och samlare till att bli jordbrukare och bofasta.
 • Några av de första civilisationerna som växer fram utanför Europa.
 • Antiken - den grekiska kulturen och det romerska riket.
 • Nya tiden - Européerna upptäcker världen.

Studiematerial

 • NE, digitalt läromedel (https://www.ne.se/)
 • Material som tillhandahålls via Google Classroom.
 • Övrigt material som du får av din lärare.
 • Mallar och exempel som du fått i pappersform och som finns digitalt på Classroom.

Arbetssätt

 • Du följer veckoplaneringen som finns i Classroom så att du är i fas med ditt arbete.
 • Du gör de uppgifter som ingår i arbetsområdet.
 • Du deltar aktivt vid lektionsarbetet, både vid genomgång och vid arbete.

Bedömning

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt under lektionstid.
 • Du gör bestämda lektionsuppgifter som lämnas in (vecka 6, 9, 12, 13).
 • Du gör en källkritiksuppgift och ett begreppstest där du visar dina kunskaper (vecka 9). 
 • Du gör ett skriftligt prov (vecka 13).

 Veckoplanering historia vecka 4-13

Vecka

Lektions-

innehåll

Vad ska du jobba med under veckan?


4

Introduktion

Förhistorisk tid och jordbrukets tid

 • Visa materialet och planeringen hemma.

 • Du läser i NE kap 2 (2.1-2.2)

 • Du repeterar genom att läsa dina anteckningar.

 • Öva begrepp på Quizlet.


5

Tidiga kulturer utanför Europa

 • Du läser i NE kap 2 (2.3-2-6)

 • Du repeterar genom att läsa dina anteckningar.

 • Du påbörjar uppgift 1: Forna riken.

6

Antiken - Grekland

 • Du läser i NE kap 3 (3.1-3.2)

 • Du repeterar genom att läsa dina anteckningar.

 • Du är klar med uppgift 1: Forna riken - Lämna in! (Classroom)

 • Du påbörjar uppgift 2: Livet i Athen och Sparta

7

Antiken - Romarna


Källor och källkritik

 • Du läser i NE kap 3 (3.3) + kap 1 (1.2)

 • Du repeterar genom att läsa dina anteckningar.

 • Du arbetar med uppgift 2: Livet i Athen och Sparta

 • Du övar på källkritiska begrepp med hjälp av mallen du har fått.

 • Öva begrepp på Quizlet.

8

Sportlov

Du vilar och gör sånt som du mår bra av så att du laddar batterierna!

9

Antiken - Romarna


Källkritik + begreppstest

 • Du läser i NE kap 3 (3.3)

 • Du repeterar genom att läsa dina anteckningar.

 • Du är klar med uppgift 2: Livet i Athen och Sparta - Lämna in! (Classroom)

 • Du gör en källkritiksuppgift och ett begreppstest.

10

Europa i en ny tid - Renässansen

 • Du läser i NE kap 4 (4.1-4.3)

 • Du repeterar genom att läsa dina anteckningar.

 • Öva begrepp på Quizlet

11

Europa i en ny tid - De stora upptäckarna

 • Du läser i NE kap 4 (4.4)

 • Du repeterar genom att läsa dina anteckningar.

 • Du påbörjar uppgift 3: Betydelsefulla uppfinningar och personer

12

Europa i en ny tid - Triangelhandeln

 • Du läser i NE kap 4 (4.5)

 • Du repeterar genom att läsa dina anteckningar.

 • Du är klar med uppgift 3: Betydelsefulla uppfinningar och personer - Lämna in! (Classroom)

 • Du påbörjar uppgift 4: Triangelhandeln

13

Prov

 • Du repeterar och förbereder oss inför provet utifrån checklistan du fått på Classroom.

 • Du är klar med uppgift 4: Triangelhandeln - Lämna in! (Classroom)

 • Du skriver ett digitalt prov i Inspera.

 

Lycka till! ///Fredrik, Ida & Mats


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.

Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter