Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Kostcirkeln

Björkets förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

Undervisning om kostcirkeln

Planeringsunderlag för undervisning om projekt livsstil och hälsa

 

Kostcirkeln

Mål/syfte Normer och värden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

   Undervisningsmetod/vad har vi utgått ifrån: 

Vi har utgått ifrån barnens intresse för kost, mat och rörelse. Flertalet av barnen pratar gärna om mat, vad de brukar äta hemma och är också intresserade av gymnastik och rörelse. Detta är vårt underlag när vi planerar undervisningen riktat mot målen och där barngruppen befinner sig just nu.

 

Vilka förmågor ska barnen få möjlighet att utveckla?

 • Barnen utvecklar förståelse om kretslopp

 • Barnen utvecklar förståelse för människans påverkan.

 • Göra barnen uppmärksamma på möjligheten att delta i samhället

 • Barnen utvecklar sin sociala kompetens
Var ska undervisningen äga rum:

 

Inne på avdelningen, lekhallen och utomhus

 

Målprocess

Hur gör vi för att barnen ska få möjlighet att utveckla dessa förmågor utifrån läroplansmålen

 

 • Vi har undervisningen om de olika delarna i kostcirkeln i helgrupp och i mindre grupper.

 • Vi skapar, konstruerar och klipper och klistrar med och om kost.

 • Visar på en stor kostcirkel hur många delar den består av (tårtbitar)

 • Vi har varierad undervisning i form av bilder, takk, böcker, ord, filmklipp, tidningar, skapande och praktiska aktiviteter.

 • Vi arbetar i olika gruppkonstellationer och hjälper varandra i undervisningen.
 • Vi inhämtar kunskap från förskolans kök
 • Vi använder oss av digitala verktyg i undervisningen

Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback