Skolbanken Logo
Skolbanken

Språk och kommunikation

Bohus förskola, Ale · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Syftet är att väcka barnens intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier och skapa förutsättningar för att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

Kartläggning av barngruppen

Vi har i vår barngrupp just nu många barn som är i behov av att utveckla sitt språk och många har dessutom visat stort intresse för bokstäver och det skrivna språket. Även bilder/tecken väcker intresse. vi har också många barn med annat modersmål än svenska så därför väljer vi att fokusera på detta framöver.

Mål


 

Nedbrytning av valda läroplansmål  

 

Att barnen ska kunna samtala om en saga som vi läser, lära sig nya ord och förstå innebörden. Större ordförråd

Att alla barn ska få höra sitt modersmål på något sätt och att vi tillsammans lär oss några ord på olika språk.

Att kunna göra sig förstådda och kunna uttrycka sina önskemål och tankar till oss pedagoger och kompisar

Genomförande/Arbetsmetoder

Låna böcker på biblioteket som vi läser tillsammans

Boksamtal, två grupper

Rim och ramsor

Använda oss av polyglutt

Delta i röstning av Förskolebarnens litteraturpris

Använda sagan som utgångspunkt i bild,musik, drama

Göra egna sagor

Förhållningssätt med dialog, öppna frågor

Sagor med qr koder på väggarna där barnen själva kan scanna

Miljön inne ska innehålla mycket böcker

TAKK, alfabetet med tecken

Vi tar hjälp av vårdnadshavare och barn för att lära oss ord på olika språk

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter