Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Första världskriget och ryska revolutionen åk 8 vt-21

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Första världskriget varade från den 28 juli 1914 till den 11 november 1918 och var den dittills största världsomfattande konflikten. I kriget mobiliserade de industrialiserade länderna sina resurser och utrustade stora delar av sin befolkning med moderna vapen. Resultatet blev katastrofalt. Fler än 10 miljoner människor miste livet och ännu fler sårades. Den ryska revolutionen 1917 var en händelse som har haft stor inverkan på Rysslands historia under 1900-talet. Förändringen innebar att det gamla tsarväldet störtades och byttes ut mot ett kommunistiskt styre som växte till en världsmakt.

 

Syfte och mål


Ni ska efter avslutat arbetsområde ha kunskaper om världskrigens utbrott, förlopp och avslut. Känna till orsakerna till krigen och vad följderna blev. Ni ska få en djupare förståelse för hur krigen har format vår historia och bidragit till att vår värld ser ut som den gör idag. Ni ska även känna till och förstå innebörden av utvalda begrepp hämtade från den här perioden. 

Ni ska ha kunskap om den ryska revolutionen. Känna till orsaker till revolutionen och vad som hände efter revolutionen. 

Ni ska även ha kunskaper om olika former av historiebruk och källkritik inom historia och kunna jämföra olika former av historiebruk och vara källkritiska mot historiska källor. 

Bedömning

Enskilt arbete under lektionstid.

Gemensamma samtal och diskussioner.

Uppgifter om i källkritik och historiebruk utifrån första världskriget och ryska revolutionen.

Examinerande uppgift i slutet av arbetsområdet.

 

 

 

Mer information i classroom.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Kopia av Ämnesmatris - Historia 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter