Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

8 - 9

Arabiska år7-9

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Under terminen kommer vi att träna språkets olika delar genom att läsa, skriva och samtala samt jobba med en hel del övningar som stärker och främjar språkriktigheten. Vi kommer att jobba med olika textaktiviteter ( berättande, återberättande, beskrivande, förklarande, argumenterande och instruerande). Vi kommer även att arbeta med kulturen och samhället och lära mer om hemland . .

Mål

Målet med arbetet under läsåret är att stärka elevens förmåga att använda sitt modersmål på olika sätt och inom olika områden. 

Centralt innehåll och metod

Vi kommer att koppla ihop vårt arbete med det centrala innehållet genom att läsa vetenskaplig litteratur, som vi bearbetar utifrån både text och innehåll och gör egna språkliga och innehållsmässigt reflektioner. Vi kommer att jobba med språkliga anpassade övningar.

Syfte

Vi kommer att rikta in oss på alla de syften som läroplanen säger, och koppla olika typer av arbeten till dessa syfte

 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav modersmål åk 7-9
Uppgifter
Arabiska
Uppgift 2