Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Språkdomäner

222221 Testförskola Skolplattformen, Stockholm Kungsholmen · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

I stadsdelen arbetar vi efter vår språkplan där vi gör en kartläggning av barnets talande språk för att kunna tillvarata det inom förskolan.

Språkutvecklande arbete

Läroplanen betonar starkt vikten av språkets användning i olika sammanhang. Pedagogerna ska se, och skapa möjligheter att använda språk i alla sammanhang i förskolans verksamhet genom att barnen får möjlighet att försöka förstå andras perspektiv, ställa frågor, argumentera, utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner samt utveckla intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla det svenska språket och sitt modersmål.” (Lpfö 98/10)

”Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet”.(Lpfö 98/10)

 

Pedagogiska strategier

  • Verksamheten ska utformas så att barnet får möjlighet att på olika sätt få tillgång till och utveckla både sitt modersmål (L 1) och svenska som andraspråk (L 2).
  • Språk och kunskapsutveckling ska vara del av hela verksamheten inom alla områden då språket är en viktig tillgång för att tillägna sig ett tankespråk och kunna reflektera.
  • Barnets språkutveckling påverkas av pedagogens förhållningssätt och medvetenhet. Det är därför viktigt att barnets språkutveckling är allas ansvar och att barnet ges möjlighet att utvecklas i alla situationer. Hur den pedagogiska miljön är organiserad såväl inne som ute är också lika viktigt och avgörande för barnets utveckling.

 

Språksamtal

När barnet börjar på förskolan startar den gemensamma planeringen för barnets fortsatta utveckling. Under inskolningen hålls ett första samtal med föräldrar och därefter planeras det in ett uppföljande samtal 6-8 veckor efter inskolningen. På det uppföljande samtalet tas barnets språksituation och språkutveckling upp, ett språksamtal. Det är viktigt att de pedagoger som deltar i samtalen är väl insatta i förskoleverksamhetens policy för förstaspråksstödet, så att de råd och det stöd man ger, inte är baserat på allmänna åsikter utan på läroplanens värdegrund och kunskapssyn, på aktuella forskningsrön och innehållet i detta dokument.

Samtalet ska ske i form av en dialog mellan pedagoger och föräldrar. Det är viktigt att föräldrar och pedagogerna enas om mål för hur verksamheten kan stödja barnets förstaspråksutveckling. För att kunna sätta rimliga mål behöver man exempelvis kartlägga barnets språksituation, hur språket eller språken används i familjen, vilken dialekt eller varietet av språket som familjen talar. En bra utgångspunkt för samtalen är att kartlägga barnets språkdomäner (se bilaga), det vill säga i vilka sammanhang barnet talar sina olika språk.

Mål

Målet är att optimera flerspråkiga barns möjlighet till en god språkutveckling såväl i första som i andraspråket i förskolan och tillsammans med föräldrarna. Samtalet ska utmynna i en språkplan som görs tillsammans med föräldrarna.

Syfte

- Fånga föräldrarnas tankar, reflexioner och önskemål kring barnets språkutveckling

- Tydliggöra det delade ansvaret mellan föräldrar/pedagoger kring barnets språkutveckling

- Öka kunskaper och medvetenhet hos både föräldrar och pedagoger om flerspråkiga barns språkutveckling.

- Inventera vilka resurser som finns runt barnet när det gäller första språket och kulturen.


Läroplanskopplingar

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen
Språkdomän
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback