Skolbanken Logo
Skolbanken

Projekt: ”Alla får åka med”

Vargungen, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Boken ”Alla får åka med” handlar om gemenskap. En flicka kör i sin blåa lastbil och under sin färd tar hon med sig många passagerare. En tomte som står och hänger, en gris som grubblar, en pojke som ramlat, en hund som fryser och en ledsen nalle. Tillsammans åker de hem till flickans hus och har kalas. Boken tar upp vardagliga händelser exempelvis ramla, ledsen etc, vilka barnen kan känna igen sig i.

Varför?

Vi kommer arbeta projektinriktat utifrån Anna-Clara Tidholms bok ”Alla får åka med”          
Arbetet syftar till att på ett lustfyllt sätt arbeta transdiciplinärt med hela läroplanen, med boken som grund. Vårt fokus kommer att vara språket.                                                                                                                                                  
Anledningen till att vi valde ”Alla får åka med” är att den är omtyckt av barnen och att vi med sagans hjälp vill inspirera och uppmuntra barnens empatiska förmåga.

 

Vad? (Lärobjekt)  
                                                                                                                                   
- Identitetsskapande                                                                                                                           
- Normer och värden, känslor, kamratskap  
- Språk (med hjälp av bilder och teckenstöd)
- Matematik, antal (passagerare)
- Naturkunskap, djur (gris, hund) och natur (väderlek)     
- Estetiska uttryckssätt, dramalek, skapande    
- Motorik och rörelse

 

Hur?

- Vi kommer att starta vårt projekt med att låta barnen se filmen ”Alla får åka med” (projektor), därefter kommer vi läsa sagan analogt.   
- Utifrån boken kommer vi skapa en flanosaga samt rekvisita till en ”sagolåda” för dramalek. ”Sagolåda” kommer att finnas tillgänglig i verksamheten, så att barnen kan ”leka” sagan.  
- Vi kommer samtala om bokens innehåll utifrån bilderna och materialet exempelvis prata om känslor (ledsen, glad), väder (det regnar, blåser, det är kallt) och hur låter lastbilen, hunden etc.     
- Vi kommer också sätta upp bilder ur boken i verksamheten, för att inspirera barnen till spontana ”berättelser” och reflektioner.
- Tillsammans med barnen kommer vi skapa en lastbil där ” alla får åka med”   

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

                                                                  

  

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1