Skolbanken Logo
Skolbanken

Snick o Snack - Vännerna i Kungaskogen

Österfärnebo fsk, Sandviken · Senast uppdaterad: 5 januari 2023

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.

Syfte

Vi vill arbeta med värdegrundsarbetet för att stärka vår grupptillhörighet, vårt samspel samt konflikthantering.

Vi vill även fokusera på språket då vi ser språket som en grund för kommunikation. 

"Vännerna i Kungaskogen bygger en koja" är en saga som bygger på vänskap och samarbete bland skogsdjur som bestämmer sig att bygga en trädkoja tillsammans. Materialet berör många områden såsom normer och värden, värdegrund, matematik, språk, naturvetenskap samt teknik. Vi använder oss av sagan som grund för att sedan bygga på undervisningen med barnen. Djuren från sagan ger ofta små "uppdrag" till barnen som till exempel att bygga en liten koja.

 

Mål

Barnen ska få möjlighet att visa större samarbetsförmåga och vilja att lyssna och visa hänsyn till varandra. 

Barnen ska få möjlighet att uttrycka sina tankar och funderingar med varandra kring temat. 

Barnen ska få möjligheten att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

Genomförande/Arbetsmetoder

Temat kommer startas upp med boksamtal kring boken om Snick och Snack. Barnen kommer att lära känna sagans olika karaktärer under läsårets gång. Vi läser sagan, tittar på bilderna, samtalar om sagan och karaktärerna i den.

I boken presenteras de fem huvudkaraktärer som vi  kommer att forma vårt arbete efter. Vårt värdegrundsarbete fokuserar på vänskap  - hur man bör vara som vän för att ingen ska bli utanför och ledsen.

 Vi kommer att dela upp oss i 3 olika grupper för det är lättare att se varje barn, det blir lugnare stunder, lättare att föra pedagogiska samtal och diskussioner med dem. 

Vi vill få dem att se och använda naturen på ett varsamt sätt. Ta med den in och ge dem chans till att använda olika material vid bygget av kojan. Göra dem uppmärksamma på deras handlingars påverkan på djur och natur.

Bygga 1 koja ute för olika användningsområden där vi pratar om och använder olika tekniker för att färdigställa dessa. 

Detta är en planering som möjliggör för flexibilitet. Längs vägen kommer vi att anpassa oss efter barngruppen och även ta tillvara på de intresseområden och funderingar som barnen på olika sätt ger uttryck för.

Dokumentation

Dokumentation kommer att ske löpande i Unikum och genom bilder. 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback