Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Svenska åk 6 vt -21

Olovslundsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar du din identitet, uttrycker känslor och tankar och lär dig förstå hur andra tänker och känner. Dessa kunskaper är grundläggande för dig, som medborgare i ett demokratiskt samhälle.

Vad ska vi arbeta med?

I vår undervisning utvecklar vi dina kunskaper i det svenska språket. Du får bland annat möta både skönlitterära verk, poesi och faktatexter. Du får lära dig att granska och värdera information och åsikter samt fördjupa dig i språkets uppbyggnad. Vi kommer också att träna studieteknik och gå igenom språkliga varianter; dialekter, de nordiska språken samt minoritetsspråken. 

Hur ska vi arbeta?

Vi utgår från läromedlet Klara svenskan, som består av delarna Språklära samt Tala, läsa skriva. Till varje kapitel kommer vi att öva förmågorna läsa, skriva och tala/lyssna. Vi genomför olika aktiviteter utöver läromedlet, t.ex. regelbundna läsläxor och besök i skolans bibliotek.

Vad ska du lära dig?

På höstterminen kommer vi att arbeta med texttyperna berättande text och argumenterande text. På vårterminen kommer vi att arbeta med faktatext och poetiskt text. Parallellt med detta löper arbetet i språkläran där du lär mer om t.ex. stavning, ordkunskap och ordklasser. 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Genom att delta aktivt på lektioner, i muntliga och skriftliga uppgifter samt i läxor, förhör och prov. I årskurs 6 genomför vi också nationellt prov i svenska. 

 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Matriser i planeringen
Svenska åk 6
Uppgifter
Läsläxa till 20/4
Läsläxa till 22/4
Läsläxa till 16/3
Läsläxa till 18/3
Läsläxa till 11/2
Läsläxa till 23/2
Läsläxa till 25/2

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback