Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

ABC-klubben: Diamantjakten

Växthusets skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Vi kommer under år två att fortsätta följa Asta, Bea och Cesar i deras vardag och på deras spännande äventyr med ABC-klubben.

Detta kommer undervisningen att innehålla:

 • läsa boken "Diamantjakten"
 • arbeta med lässtrategier
 • läsa i grupp
 • lyssna på högläsning
 • arbeta med läsförståelse  och grammatik i arbetsboken
 • skriva olika typer av texter, t.ex. brev, berättelser och faktatexter

Du kommer varje vecka att få läsa ett nytt kapitel i Läseboken både i skolan för din läskompis och hemma för en vuxen. Genom att läsa en text flera gånger övar du upp flytet i läsningen. Du övar på att betona ord och meningar rätt  och att använda inlevelse vid till exempel dialoger.  

Vad ska du kunna?

Du ska kunna:

Läsa:
 • läsa längre texter och ord med komplicerade konsonantförbindelser, t ex spruta, struts och krita
 • läsa en hel bok med enkel text på egen hand
 • rätta dig själv vid läsning
 • läsa enkla meningar med flyt
 • samtala, återberätta och ställa frågor om det som du har läst
 • använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser
 • läsa mellan raderna
 • uppfatta den s.k röda tråden
 • koppla det lästa till egna erfarenheter

Skriva:
 • få fram budskap med hjälp av skriven text
 • skriva texter med enkel handling för hand eller på datorn
 • skriva läsligt för hand
 • skriva med visst flyt
 • göra mellanrum mellan orden
 • skriva med stor bokstav och punkt 
 • använda tankekarta som planering för mitt skrivande

Kommunikativ förmåga:
 • berätta i grupp och lyssna på andra
 • återberätta
 • sammanfatta
 • förklara så att andra förstår
 • ge och ta muntliga instruktioner
 • tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter
 


Detta visar du genom att:

 • läsa för din lärare
 • delta i lästester
 • göra skrivuppgifter
 • delta i diskussioner

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback