Skolbanken Logo
Skolbanken

Normer och värden (trygghet och studiero)

Änghögs förskola, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Normer och värden (trygghet och studiero)

Vuxna gör barnen delaktiga i undervisningen genom att samtala med dem och lyssna till vad de har att berätta. Vi vuxna kommer att planera vår undervisning utifrån barnens individuella förutsättningar och behov, vilket kan leda till att barnen känner ökad studiero. Vi upplever att barnen sedan förra terminen har fått med sitt ett bra förhållningssätt till varandra och har en förståelse för hur vi är bra kompisar mot varandra. När det uppstår konflikter kommer vi att hjälpa barnen att bli ännu mer självständiga i sin konflikthantering genom att prata om konflikter och hur vi kan göra för att undvika konflikter samt lösa dem. 

 

Medoff (2013) menar att rutiner bidrar till två positiva konsekvenser och att de är en viktig del i barnens vardag, genom dem utvecklar barnen tidsuppfattning men framförallt bidrar rutiner till trygghet. Vi kommer att fortsätta ha våra fasta rutiner som vi följer varje vecka eller varje dag. Vi har fasta dagar när vi gör olika saker som att arbeta i våra grupper, ha gymnastik, gå till lekplats eller sångstund. Varje morgon kommer vi att ha en samling där vi går igenom vad som kommer att hända under dagen, detta i syfte med att barnen ska känna sig trygga samt bli mer självständiga i den dagliga undervisningen. Barnen har fasta platser vid matborden och samling för att barnen ska få möjlighet till rutiner och trygghet vid matsituationen. Vuxna är närvarande i barnens egen lärande lek för att barnen ska få möjlighet till utmaningar. 

 

Vi kommer även att arbeta med samarbetsövningar när vi har gymnastik, samling eller utevistelse. Detta gör vi för att det ska bli en naturlig del i vardagen att hjälpas åt samt för att "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler" (Läroplan för förskola, Lpfö 2018, s. 13). 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback