Skolbanken Logo
Skolbanken

Språk

Änghögs förskola, Trelleborg · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Språk

I utbildningen kommer vi att arbeta med olika språkövningar. Detta gör vi för att väcka barnens intresse för språkets formsida, medvetenheten om att språket består av ord och att orden består av ljud, det vill säga den fonologiska medvetenheten. Vi kommer att arbeta med olika språkövningar för att “förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften” (Läroplan för förskolan, Lpfö 2018, s.14). 

 

Varje torsdag kommer vi fortsätta att ha sångstund med material från bland annat Bornholmsmodellen, detta främjar bland annat barnens ordförråd. Vesterlund (2003) beskriver det såhär: ”Musik skapar glädje och dans. Glädje och dans skapar rörelse. Rörelse skapar koordination. Koordination skapar förståelse. Förståelse skapar ord. Ord skapar meningar”. 

 

Eftersom “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa" (Läroplan för förskola, Lpfö 2018, s.14) kommer vi varje dag att läsa en bok tillsammans med barnen. Efter lässtunden samtalar vi tillsammans med barnen om vad som hänt i boken och hur de olika karaktärerna agerat samt vad budskapet i boken är.

 

Denna termin kommer vi att arbeta mycket med skriftspråket och våra bokstäver. Vi uppmanar barnen att träna sitt skriftspråk genom att barnen skriver av bokstäver och barnen skriver av ord som vi vuxna har skrivit. Detta gör vi för att “förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap” (Läroplan för förskolan, Lpfö 2018, s. 14). Vi kommer även att träna på ABC-sången för att få igång ramsan av alfabetet.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter