Skolbanken Logo
Skolbanken

Vad finns ovanför oss? -Vi möts och prövar fakta och fantasi tillsammans!

Tottens förskola, Åre · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Studera himmelen, vad som kan finnas och finns ovanför oss. Det lockar igång många undringar, frågor som vill söka svar, undersöka och mötas och leka tillsammans. Genom Rymden och projektet, vad som finns ovanför oss, kan barnen mötas genom material, miljöer, skapa relationer och känna att alla är en tillgång för gruppen. När man tittar upp, kan man se massor, eller lite. Ser vi allt? Hustaken, himmeln och ovanför molnen och kanske stjärnorna och solen. Astronomer studerar rymden för att få veta mer om det som finns där. På Tottens förskola undersöker vi pedagoger och lärare tillsammans med barnen, vad som kan finnas ovanför oss. Vi studerar fakta, läser och skapar utifrån barnens och pedagogernas frågeställningar. Vi leker lekar, dramatiserar och förstärker med litteraturer och IKT. Att arbeta med språket, vidga begrepp, träna sina egna förmågor att kunna kommunicera, reflektera och analysera. Att sätta egna ord på vad som jag har lärt mig mera om. Den möjligheten vill vi ge alla barn på förskolan. I Läroplanen för förskolan skall vi arbeta med en mångfald av uttrycksformer, alla barn har rätt till undervisning. Att arbeta utifrån projekt skapar fantastiska förutsättningar för att Alla barn skall kunna bli sitt allra bästa jag, att alla barn skall kunna känna sig delaktiga i projektet på olika sätt utifrån individ och intressen. Vi pedagoger , spanar och är intresserade av att lyssna in barnen. Vad är de intresserade av? Vad vill de lära mer om och vad säger våra styrdokument? Barnen är intresserade av viktiga saker, vad som händer på jorden, uppe bland planeterna, bland stjärnorna. För hur bildas egentligen stjärnorna? och hur kan man veta vilken planet som är mest kall av dem alla? Och varför kan man inte landa på solen om man har landat på månen? Spännande, visst vill du också veta mer.... Följ med oss på resan, upp ovanför molnen.....

De största stjärnorna kan explodera till slut, det kallas för supernova.

På högzon så arbetar vi i projekt om vad som finns ovanför oss?, ett projekt innebär att vi pedagoger och lärare lyssnar in barnen och tar tag, fångar upp det som barnen är nyfikna och visar intresse för.

Att arbeta i process tillsammans med barnen kräver kunskap kring hur lärande kan tolkas, förstås och omsättas. Att kunna förstå hur barnen kan lära, tillägna sig nya kunskaper. Barnets lärande sker i en process som är i rörelse, kan förändras kan skapas barnen emellan och mellan pedagogerna, lärarna och barnen. Detta sker i mötet mellan varandra, mellan material, miljöer - ja det som finns runt omkring oss, aktiviteter och händelser. Att arbeta med relationer, möten och skapa förutsättningar för varje barn kräver kunskap och glädje, att ” villa vilja”.

På högzon arbetar vi gärna aktivt, konkret och kreativt. Att skapa med händerna och lära nytt tillsammans, möten genom material och med Rymden som projekt ingång - paraply. Det är givande och lärande.

Barnens teorier, ställs upp till hypoteser. Vi forskar oss fram genom laborativ miljö och kunskapsinhämtande.

Vi vill ge barnen en mångfald av material, uttrycksformer utifrån projekt, Åre kommuns vision för förskolan och utifrån våra styrdokument och FN s barnkonvention. Vi har gemensamt tagit ställning för att förskolan skall vara barnens arena för ett lekfullt lärande. Att arbeta med Rymden och projektet gör att barnen är engagerade, aktiva . Att barnen själva äger frågorna och på det sättet blir delaktiga i sitt eget lärande.

Vi vill stödja barnens språkutvecklande, genom att läsa högt ( sagor, skönlitteratur, poesi, ramsor), konkreta sagor och dramatisera hur vi åker till rymden, genom solsystemet medans vi passerar planeterna. Genom att leka, göra samtidigt medans vi sjunger, berättar fakta om planeterna för och tillsammans med varandra. Ja det gör det lättare att inhämta nya kunskaper. 
På högzon, så organiserar vi våra miljöer ute och inne för att bedriva undervisning och lärande direkt i miljöerna. Att tänka och göra undervisning under hela dagen. Barnen har tillgång till material och miljöer som vi gör tillägg i utifrån projekt och utifrån vad barnen har rätten till enligt läroplan för förskolan.

Det kan innebära att ett barn över längre tid arbetar tex. I leran, utifrån frågeställningar  i projektet. Eller att någon vill arbeta med fysik, droppa konkava och konvexa droppar med pimpetten i mönster många gånger. Materialen, stationerna, miljöerna finns tillgängliga För barnen utifrån intresse.  Vi arbetar också med mindre grupper, där vi planerat för undervisning . Faställda grupper där vi vill att barnen får möjlighet att möta en ” viss” uttrycksform, skapa nya relationer, möta material som de kanske aldrig tidigare mött Eller vågat prova.

Så lärandet, undervisningen kan se olika ut. Ibland i stor grupp, mindre grupper och utifrån intresse ute och inne eller i skogen, utifrån faställt projekt. Så rummen, miljöerna är organiserade utifrån teorier erfarenheter och idéer om hur barnen lär och lär mellan varandra. En pedagogisk miljö, där vi hos oss  på förskolan pratar om den tredje pedagogen. Vi menar med det att miljön är jätteviktig, att barnen skall bli inspirerade. Att miljön skall gärna vara estetisk, vacker och locka barnen att vilja, teckna, måla, skapa, lera, läsa, bygga och konstruera mm. Högzon en plats för lärande och undervisande.

Under denna termin så fokuserar vi lite extra på Litteracitet ( böcker, bilder, texter och tecken mm). Att dramatisera, åka och färdas genom rymden, förstärka med sång musik och fördjupande bakgrunder och känslor med hjälp av projektor. Vi vill göra barnen medvetna om hur de kan förbinda litteracitet med andra uttryck. Måla till musik, teckna till bilder dansa rörelser och berätta sagan om att resa till stjärnorna.

Digitalitet, att kunna använda teknik, projektor, webbägg, iPad, Bee-Bot etc. Att producera med, att kunna använda Ipaden och göra en film, en egen berättelse/saga. Eller att förstärka den ”egna rymdvärlden” som man byggt upp med bakgrund av månen, stjärnorna, galaxer. Vi vill här uppmuntra barnen att tänka källkritiskt, är allt på riktigt, det som jag ser, läser om?

Att använda Digitaliteten att upptäcka något mer, fördjupa projektet, ta reda på kunskaper och lära nytt tillsammans.

Andra uttrycksformer som vi arbetar med är  Bygg och konstruktion, matematik och naturvetenskap, teknik, musik och sång, instrument. Ett fantastisk form att uttrycka sig i tillsammans med andra och skapa möten genom ljud.

Finns det musik i rymden?
Den frågan Kom ifrån ett barn, den skall vi arbeta med framgent på olika sätt, genom olika material och möten. Att delta aktivt tillsammans, vuxna och barn skapar samhörighet.

Vilka relationer uppstår? Hur kommunicerar de med varandra? Om vad?
Vad fäster sig barnen särskilt vid?
Vilka associationer gör barnen?


Vi vill utmana barnen i vårt projekt och vill bli utmanade tillsammans mellan möten i material, miljöer och mellan varandra.

För vad gör egentligen satelliten där uppe ovanför oss?
B: De sladdar och skickar signaler till bilarna så att de kan köra här nere.

B: De jagar mest planeterna, som åker hit och dit.

B: Jag tror att de skickar enhörningar till den rosa planeten, rymden är ju rosa.

Barnens reflektioner och tankar är faschinerar, vi vill veta mer, lära oss nya saker både individuellt och  gärna tillsammans med kompisarna på högzon.

Nya begrepp, nya kunskaper - det är roligt och lustfyllt att lära sig nytt och i syfte att bygga relationer, empati och vördegrunden högst upp på agendan.

I förskolans läroplan (Lpfö) betonas att barns lärande ska stimuleras och utmanas genom att främja lek och kreativitet.

Vi pedagoger fortsätter framåt, att utmanas av barnens fråga: 

Vad finns ovanför oss?
Vi möts och prövar fakta och fantasi tillsammans!

En fråga i ständig rörelse......


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen

utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter