Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

F - 2

Trygghet och trivsel.

Spekerödskolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Under vårterminen kommer vi att utföra trivseluppdrag i F-2C med fritidshem.

Syfte:

Kommunen har tre temaområden i ett kommungemensamt årshjul, som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet.
Nu är vi inne på temaområdet Trygghet och trivsel. 

 

Innehåll:

Vi kommer att arbeta i tvåveckorsperioder med våra trivseluppdrag. Vi går igenom uppdraget och gör gemensamma förslag på hur uppdragen kan utföras. I slutet av perioden får varje elev utvärdera hur de har bidragit till att uppfylla uppdragets mål.

Målen och utvärderingarna samlas i en bok.

Uppdraget gäller under hela dagen på Spekerödskolan, både skola och fritids. 

Exempel på uppdrag:
- Vi tar hand om våra saker och vårt material.
- Vi hjälper varandra.
- Vi lyssnar aktivt.
- Alla får vara med.
-Vi har en vänlig ton när vi pratar.

Så småningom vill vi att eleverna är med och tar fram uppdrag som de tycker behövs.

 

Ur läroplanen kapitel 1 - Grundläggande värden

"Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö."


Läroplanskopplingar

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback