Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema språk och drama

Lustigkulla förskola, Knivsta · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Temat kommer syfta till att utveckla barnens språk och kommunikation. Vi kommer arbeta med drama som metod i våra aktiviteter.

1. Målområde

 

 

 

Syfte

 

Varför har jag valt den här aktiviteten?

 

Utifrån Knivsta kommuns gemensamma språkprojekt samt att förskolan har drama som utvecklingsområde kommer vi utgå från olika typer av litteratur i projektet om Språk och drama

 

 

Vad är syftet med aktiviteten?

 

Syftet är att utveckla och utmana barnens språk och kommunikation samt intresse för drama genom olika aktiviteter kopplat till böcker och litteratur. 

Mål (Lpfö 98, rev 16)

 

Vilket / vilka konkreta mål strävar jag som pedagog att uppnå med vald aktivitet?

 

Målet med projektet är att barnen ska utveckla sitt språk och sin kommunikation samt erbjudas olika typer av dramaaktiviteter. 

 

 

Förskolans läroplans mål (strävans mål)

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

– öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

– förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

– ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

– förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

2. Metod/aktivitetsplan

 

 

 

 

 

Hur ska jag genomföra aktiviteten?

 

Vi kommer utgå från olika böcker och karaktärer i böcker och utifrån det göra aktiviteter. De böcker vi riktar in oss på till en början är ”Aja och Baja” samt ”Kompisböckerna”. Vi kommer läsa böckerna, samtala om handlingen, leka och dramatisera från boken samt göra olika typer av skapande aktiviteter kopplat till böckerna och böckernas innehåll. Barnen kommer även få ta med böcker hemifrån som vi både kan läsa och arbeta med utifrån temat.

 

 

 

Vilken miljö ska jag genomföra aktiviteten i?

 

Olika beroende på aktivitet 

 

 

Pedagogens förhållningssätt

 

Alla aktiviteter kommer behöva präglas av en närvarande, lugn pedagog som använder språket som redskap för aktiviteterna. Det är viktigt att vi vuxna använder ett lugnt taltempo med barnen och ställer öppna frågor som lockar till samtal.  

 

 

Val av material

 

Lådan med Babblarmaterial, böcker, polyglutt, figurerna ur sagorna.

 

 

Val av dokumentation och beskrivning av ansvarsområden

 

Vi dokumenterar främst via foto och anteckningar. Vi antecknar barnens kommentarer samt ansiktsuttryck och handlingar. 

 

 

Hur får vi föräldrarna delaktiga?

 

Vi visar vad vi gjort via dokumentation samt information vid hämtning. Även via veckobrev får föräldrarna en inblick i vad vi gjort. 

 

Hur gör jag aktiviteten jämställd och genusmedveten?

 

Vi erbjuder alla barn samma material och aktivitet oavsett kön. Vi tänker på hur vi uttrycker oss och försöker överlag använda normkreativt material och böcker. Vi låter alla barn få ta plats och göra sin röst hörd och låter alla vara delaktiga.  

 

 

 

Hur anpassar jag undervisningen för språksvaga barn?

Vi använder ett lugnt taltempo samt tecken som stöd och bilder. Viktigt med mindre grupper där barnen lättare kan ta plats och våga samtala och delta. 

3. Utvärdering och analys

 

 

 

 

 

På vilket sätt ska vi och barnen utvärdera?

 

 

 

Vi samtalar med barnen efter aktiviteten samt tittar på bilder på våra reflektionssamlingar. 

 

Vi vuxna utvärderar främst på vår avdelningsplanering där vi samtalar kring dokumentation utifrån planeringsstödet. 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter