Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik

Långhundra förskola, Knivsta · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Förskolan ska utifrån läroplanen säkerställa att barnen får undervisning i matematik

Syfte:

Förskolan ska säkerställa att verksamheten erbjuder barnen möjlighet att utveckla förståelse för olika matematiska begrepp och möta matematik på olika sätt

Barnens initiativ och intresse:

Barnens förståelse som tränas:

·         Att barnen utvecklar sin förståelse för rum, form, läge o riktning

·         Att barnen utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp

·         Att barnen utvecklar sin förståelse för mätning, tid och förändring

Barnens förmågor som tränas

·         Att föra och följa matematiska resonemang

·         Att undersöka reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

·         Att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

·         Att kunna sortera, kategorisera och jämföra

Pedagogens arbetssätt och förhållningssätt.

Aktiv arbeta för att få barn att tala och reflektera, ta tillvara alla idéer samt skapa och fånga situationer där matematiken kan synliggöras.

Skapa situationer med problemlösning där de delar med sig av sitt tänkande genom att agera med olika material och samtidigt prata om detta

Kommunicera aktivt med barnen

Hålla barnens hypoteser, teorier och fantasier vid liv och följa hur de söker svar och skapar mening i tillvaron.

Vägleda, ställa frågor, skapa situationer och utnyttja tillfällen som kan utmana barns tankar och teorier.

Vi som pedagoger skulle fortsätta lägga barnens intresse och deras nyfikenhet i fokus.

Aktivitetsplan:

Aktiviteter:  

Verksamheten fokuserar på 6 matematiska områden

Design – Former och figurer, mönster och symmetri, arkitektur och konst

Förklaring och argumentation – motiveringar, förklaringar, resonemang och logiska

Lekar och spel – rollekar, fantasilekar, tärningsspel, strategispel,

Lokalisering – att hitta, orientera sig i

Mätning – jämförelser, måttenheter och mätsystem, längd, area, volym, vikt, tid och pengar

Räkning – räkning, antalsord, räknesystem och talsystem

 

 

Kännetecken och kriterier för att barnen lär:

känner igen de geometriska figurerna och känner till deras namn

deltar aktivt i projekt där problemlösning är en viktig del

deltar aktivt i de uppdrag som ges under aktiviteterna

använder sig utav de begrepp vi arbetar med i aktiviteterna, antingen verbalt eller genom sitt agerande

samtalar med varandra för att lösa problem i aktiviteterna

 

Utvärdering:

Ständig reflektion och analys utifrån pedagogisk dokumentation, observationer och samtal


Läroplanskopplingar

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback