Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7

Kristendomen

Söraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Vi kommer att arbeta med Kristendomen. Vi kommer att arbeta med dess historia, skrift, lära och högtider. Vi kommer också att fördjupa oss i de olika inriktningarna och deras skillnader och likheter, samt kunna föra resonemang om Kristendomens ställning inom samhället.

Det du ska kunna efter detta kapitel är följande:

 • Kristendomens historia: Dess uppkomst och utveckling.
 • Kristendomens heliga skrift: Vad skriften heter och vad den innehåller.
 • Den kristna lärans grunder.
 • Kristendomens inriktningar, skillnader och likheter mellan dessa.
 • Olika högtider inom Kristendomen och varför man firar t ex påsk
 • De kristna symbolerna och deras betydelse.
 • Kristendomens historia i Sverige, begreppet sekularisering.

Läxorna kommer att bestå av kristendomens historia, begrepp och centrala tankegångar.

Provet kommer bestå av s.k Essä-frågor, där det gäller att försöka utveckla sina svar, där ni får använda er utav era anteckningar när ni skriver provet.

Frågorna kommer att likna några av dessa frågor:

 • Nämn några skillnader och likheter mellan de olika kristna inriktningarna.

 • Beskriv och förklara vad Apostlarnas uppdrag var.

 • Beskriv och förklara de olika delarna i Bibeln.

 • Förklara begreppet sekularisering.

För att nå betyget E ska du kunna beskriva och visa grundläggande kunskaper samt föra enkla resonemang.

För att nå betyget C ska du kunna diskutera och utveckla dina svar och föra mer utvecklade resonemang. 

För att nå betyget A ska du kunna dra egna slutsatser utifrån dina väl utvecklade resonemang.

Du ska kunna beskriva och förklara orsaker och konsekvenser på ett enkelt/mer utvecklat/väl utvecklat sätt.

 

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.

Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback