Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Teknik, Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Rymden åk 2 vt 2021

Gunnesboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Rymden

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

Du ska

 •  få lära dig hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
 •  känna till månens olika faser.
 •  få kännedom om några stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • samtala om skönlitteratur och myter som handlar om rymden.
 • delta i diskussioner och gemensamma genomgångar och experiment kring rymden, tyngdkraft och friktion.

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Du ska:

 • delta i gemensamma genomgångar och diskussioner och arbeta både enskilt och tillsammans med andra elever
 • ta del av t.ex. skönlitteratur, myter, faktatexter, filmer och bilder som handlar om rymden
 • söka information och skriva enkla faktatexter som handlar om rymden för hand eller med hjälp av iPad
 • dokumentera arbetet på olika sätt, t.ex. fotografera, rita egna bilder.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Bedömning

 

Du ska visa din förmåga att:

 • visa och beskriva hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
 • känna till månens olika faser.
 • känna till några stjärnbilder
 • delta i diskussioner och gemensamma genomgångar kring rymden, tyngdkraft och friktion.
 • samtala om skönlitteratur och myter som handlar om rymden.

Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Att styra föremål med programmering.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback