Skolbanken Logo
Skolbanken

Diamantens lekar

224431 Förskolan Rosteriet, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Projekt regellek. Regelleken är ett redskap för flera former av lärande. Genom den organiserade leken ges barnen möjlighet att träna på , turtagning, ansvar, inlyssnande förmågor, socialt samspel tillsammans med andra. nyckelord: skogen, parken, lådsaslek, regellek, språk .Vi genomför arbetet med barnkonventionen i relation till förskolans läroplan (Lpfö 2018) genom projektet.

 Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

Vi ser dagligen att barnen visar större intresse för olika regellekar i samlingen och att barnen gärna väljer att spela spel som kräver regler. Regelleken har stor betydelse för barn. inte bara  är den rolig och lustfylld, den kan  samtidigt betraktas som en samarbetsövning som stärker gruppen och barnets enskilda förmågor. Vi har sett att flera barn gärna vill leka röda lyktan stopp när vi är på utflykt och det intresset vill vi ta vara på och hålla vid liv genom att erbjuda nya sätt att leka

 

Hur främjar vi barns språkutveckling?

Innehållet i den organiserade lek blir ett meningserbjudande ut ifrån ett språkligt perspektiv, eftersom  då barn utmanas genom  att lyssna, berätta, lära sig instruktioner, turtagande, samsas och så vidare.

 

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Röra på kroppen, koordinationsförmåga, fantasi samarbete, samspel, bygga relationer. Vi övar på att lyssna och berätta för att förebygga konflikthanteringar. I förskolan har vi pedagoger en viktig uppgift när det gäller barns lek. i rolleken erbjuds många möjligheter för språk och social utveckling då barngruppen tränar på att leka med andra barn än de som de ofta väljer i den fria leken. i Dessa aktiviteter skapas nya kamratrelationer eftersom lekar med regler kräver olika konstellationer. 

målkriterier-vad lär sig barnen?

-Leken i olika former

-Visa glädje i leken och tycka att det är roligt att lära sig nya lekar

-förstår sina rättigheter och skyldigheter i den gemensamma leker och lär sig följa dem.

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

 

”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.”

 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

onsdagar är vår utflyktsdag. Då genomför vi en planerad regellek utomhus tillsammans med barnen

Torsdag- lugnare regellek i samlingen innan mellanmålet

 

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

intruktioner för hur leken går till. Häfte med förslag för rollekar som är anpassad för inne och utemiljö. vi kan behöva olika material beroende på lek

material för utelek- exempelvis filtar, rockringar etc.

 

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

turtagande, lyssna, prata, berätta, koncentration

Vilka barn och pedagoger deltar?

samtliga  pedagoger är delaktiga, Maria har huvudansvaret för att dokumentera och att vår planering utförs

 

Hur ska projektet dokumenteras?

foto, skrift, filma, bilder. arbetslaget diskuterar hur vi går vidare och vad vi har gjort i projektet varje torsdag

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

pedagogisk dokumentation, filma, fota. Projektets utveckling ska dokumenteras i vår lärlogg. både individuell och öppen lärlogg

 

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

vi kommer överens om lekval  med barnen varje vecka utifrån lekhäftet  och barnens egna val och inflytande

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback