Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

SO år 3

Toltorpsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Vi kommer att studera kartan, lära oss namn på världsdelarna och världshaven. Vi kommer att lära oss några viktiga samhällsfunktioner. Vi kommer att läsa berättelser ur Bibeln, och lyssna till några myter. Vi kommer att lära oss om jordens och människans utveckling, och om livet under forntiden.

Syfte Lgr 11

Centralt innehåll Lgr 11

Arbetssätt

Vi kommer att
  • - ha gemensamma genomgångar och diskussioner

  • - arbeta med SO-boken och Forntidsboken

  • - arbeta enskilt och i grupp

    - se på film

  • - skriva texter och måla bilder 


Bedömning

Jag kommer att bedöma:

- ditt arbete och din delaktighet under lektioner 

- om du kan arbeta självständigt och följa instruktioner

- kvalitet och innehåll i dina texter och bilder

- dina faktakunskaper

- din förmåga att resonera och dra egna slutsatser kring historiska begrepp och skeenden gällande de aktuella tidsperioderna

 


Läroplanskopplingar

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Matriser i planeringen
SO år 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter