Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 3

Utomhuspedagogik

Vreta kloster skola, Linköping · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Vi arbetar med utomhuspedagogik på fritidshemmet.

Mål

Eleverna ska ha lärt sig:

  • vara med och laga mat utomhus
  • allemansrätten, vad gäller i skog och mark?
  • olika kläder som är lämpliga vid utomhusvistelse i olika årstider
  • vänja sig vid utomhusvistelse i alla väder och årstider
  • olika skolämnen
  • trafikkunskap

 

Metod

Vi tar en gemensam promenad till det ställe vi bestämt att vi ska gå. När vi kommer dit har vi en gemensam aktivitet. Aktiviteterna vi genomför fokuserar på olika temat. Vi kan t. ex. arbeta med samarbete, lekar, drama, skapande och naturupplevelser.


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter