Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5 - 6

Favorit matematik 5B

Sörviks skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

I Favorit matematik 5b kommer vi att räkna med tal i bråkform, decimalform och procentform. Vi kommer att träna tabeller och diagram. Vi kommer att arbeta med längdenheter, viktenheter, volymenheter och tidsenheter. Vi kommer även att träna på medelvärde, typvärde och median samt area, likformighet och skala.

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga
 • kunna lösa problem i elevnära situationer
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet
 • kunna se om talet är rimligt
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem

Begreppsförmåga

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer
 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp hör ihop 

Metodförmåga

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter
 • kunna använda digitala verktyg

Kommunikationsförmåga

 • kunna använda bilder,symboler,tabeller,grafer och andra matematiska uttrycksformer
 • kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument.

Det här ska du få lära dig:

 • huvudräkning och uppställning med de fyra räknesätten
 • tabeller och diagram
 • medelvärde, typvärde och median
 • bråkform, decimalform och procentform
 • längdenheter, viktenheter, volymenheter, tidsenheter
 • decimaltal (tiondelar, hundradelar)
 • area, likformighet och skala
 • Taluppfattning inom talområdet 0 - 1 000 000
 • att välja passande räknesätt vid problemlösning
 • att skriva egna problem
 • att diskutera matteproblem med en kompis
 • att förklara hur du har tänkt

Så här arbetar vi:

Vi kommer att ha genomgångar och arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 5 B men också arbeta med matte på andra sätt t.ex. problemlösningsuppgifter.

 • Bråk, decimal och stora tal
 • Procent,statistik och sannolikhet
 • Mätning och proportionalitet
 • Area, likformighet och skala

 

Du kommer att få:

 • lyssna på och vara delaktig vid genomgångar.
 • arbeta med läromedlet Favorit Matematik 5B.
 • föra matematiska resonemang i par samt i mindre och större grupp.

 

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • använda ord och begrepp som anknyter till arbetsområdet
 • vara aktiv under lektionerna
 • delta i diskussioner
 • utvärderingar

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback