Skolbanken Logo
Skolbanken

Undervisningsplan VT 2021, Regnbågen, Lofoten, Rinkeby - Kista

014551 Förskolan Lofoten, Stockholm Rinkeby-Kista · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.  

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

Matematik:

Barnen ska fördjupa sig i antals uppfattning, till fem. Erbjuda aktiviteter om problemlösning kopplat till matematik.  Att barnen har förståelse för symmetriska former.

Språk:

Förändrade kunnande som vi vill se hos barnen är att kunna kommunicera med oss och utöka deras inflyttande. Att känna igen vissa bokstäver och tolka visa symboler. Att lära sig nya sånger och kunna några rim och ramsor.

Vi kan erbjuda aktiviteter angående skriftspråk. Att barnen kan känna igen sitt namn och kunna sin första bokstav på sitt namn.

Vissa mera symboler till exempel tre-fyra trafik symboler och diskutera de med barnen.

Mera rim och ramsor och öva på fyra stycken propositioner.

Vi kan använda projektor för att visa sånger och sagoberättelse. Vi kan erbjuda barn återberättande efter högläsningen.

Naturvetenskap och teknik:

Ökade förståelse för återvinning och ökade förståelse för användning av olika material att bygga och konstruera med

Fysisk aktivitet:

Vi vill erbjuda mera fysiska aktiviteter för att utveckla barnens rörelseförmåga.  

Inflytande:

Ge mer tid till barnen att organisera sig själva i deras vardag. Att barnen blir mer deltagande i deras dokumentation och lärlogar. Att vara mer lyhörd. Vi ska ge mer möjlighet att barnen ska lösa konflikter på egenhand.  Vi måste försöka ta in mera förädlarnas åsikter och önskemål. 

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden.

Vi ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

  • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

    Vi tydliggör olika stationer på gården för rörelse på olika nivåer vi tar ut sagoböcker och läser för barnen.  Vi tar ut olika material till exempel färg och skålar i olika storlekar, hopprep och ringar i olika storlekar. 

  • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden 

    Inspirationsbilder på olika byggnader, bilder på symmetriska former. Barnen tar bilder på deras skapande. Vi har böcker i alla rum. Vi kan ha bokstäver från barnens namn i olika rum. Vi markerar stolar med barnens namn. Bild och text på rim och ramsor i en hörna.

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

Genom vår struktur ger vi barnen tid att undersöka och utforska miljön. Vi är närvarande på att se och höra barnens intresse och tankar. Vi använder nyanserade språk när vi talar med barn.

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Utifrån olika erbjudande och aktiviteter märkte vi att barnen är intresserade av havet och havets djur. Vi använder deras intresse för undervisningen och för att stödja barnens förenande kunnande i olika målbilds område.

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Vi observerar barnens intresse av material och metoder på vilket nivå de befinner sig. Hur de kommunicerar med varandra. Vi kan observera barnen behov i olika målområde.

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

Vi kan använda mind mapp i olika målbildsområde. Sedan kan vi följa upp vad vi har kommit fram till efter en period och punktera vad vi behöver tar reda på mer. 

8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Till pedagogerna:

      .      Lekbaserat lärande

             av: Linda Palm, Ingunn Størksen

·         Utomhuspedagogik

·         Experiment bok

·         Små barns matematik

·         Lekbok för självkänsla

·         Undervisning i förskolan

Till barnen:

·         Billie, Korven och havet, Författare: Julia Hansson

·         Dolt i havet : en myllerbok, Författare: Nille, Peggy

·         Paraplyresan, Författare: Jaensson, Håkan

·         Titta havet! Författare: Mendel-Hartvig, Åsa

·         Plupp och havet, Författare: Borg, Inga

.     Åskan kommer, Anna Bengtsson

     .      Lilla och ¨regnets hemligheter, David Conway,

     .      Vilda och vädret, Carin Wirsén

     .      Gädda, Niklas Andersson,

     .      Pelles experiment vatten, Pelle Eckerman

      .     Akvariet, Peter Stadelmann

      .     Mitt hav, Katrin Wiehle

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter