Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

5 - 6

Skolförberedande

Övningsskola, Kunskapskryssaren AB · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Vi har valt att ha skolförberedande som tema för Femårsgruppen ska börja i förskoleklass efter sommaren. Vi har valt detta för att barnen ska bli en sammansvetsad grupp och känna sig redo att börja skolan samt veta vad som förväntas av dem.

Vi arbetar för att stärka barnens självtillit för att de ska känna sig trygga och säkra i sig själva och i gruppen när de börjar förskoleklassen.  Vi diskuterar tillsammans med barnen om skolans rutiner, hur det går till på skolan samt deras rutiner. Vad som skiljer sig och vad som är lika med förskola - skola. 


Målkriterier

Vi vill att barnen ska känna att de är redo att börja i förskoleklassen. Att de har självtillit, en bra och stabil självkänsla och tror på sig själva. Även att de känner sig trygga med varandra i gruppen.

Efter detta läsår önskar vi att barnen har lärt sig om bra samarbete samt att det kan vara väldigt bra att samarbeta.. De ska ha en bra inställning till samarbete med alla olika individer. Det är viktigt att barnen kommunicerar för att samarbetet ska bli bra och fungera. Det är väldigt bra att kunna kompromissa. Barnen ska träna på att  tycka att det är okej att allting inte går som man har tänkt men att det inte gör någonting. Vi vill också  att barnen skall respektera varandra och  att man  får ha olika åsikter.

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och

i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Värdegrund och normer
Språk och Kommunikation
Lek och Socialt
Skapande
Utflykter
Matematik