Skolbanken Logo
Skolbanken

Matteus förskolor Grundplanering 3, Projektfördjupning, Freja - grupp 1

093141 Förskolan Freja, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Nu är det dags att utifrån ert arbete med Grundplanering 2, era reflektioner och er utvärdering göra en fördjupning i det som pågår eller ett nytt val. Här nedan finns reflektionsfrågor som hjälper er.

1. Reflektion kring projektperioden

 

Vad är barnen intresserade av?

Att undersöka vatten, snö och is.  Att förflytta VATTEN, SNÖ och IS på olika sätt genom att  ex hälla - hälla/förflytta vatten och snö  i lutande plan, i hinkar, på golvet, på sig själ, på kompisar, i baljor, mellan hinkar och  kannor. Att förflytta vatten och snö till vattenhjulet och få det att snurra.

Att förflytta olika föremål genom vattnets inverkan, tex båtar 

 

Barnen intresserar sig även för att skjuta, dra, lyfta, förflytta och kliva i och ur sina  båtar skapade av kartong. Barnen förflyttar även stolar genom att skjuta eller dra dessas framför sig. De förflyttar klossar, duplo, leksaksdjur, bollar och fordon mellan olika platser i rummet och mellan olika förvaringslådor. Barnen intresserar sig att få snöbollar, bollar och olika fordon att rulla i lutande plan på olika sätt. Barnen förflyttar sig själva i och ur kartongbåtar, upp och ner på stolar, upp och ner från klätterställning, från rutschkana och upp och ner på små pallar.

Leka med bollar, bilar, snö och ballonger som rullar.

De intresserar sig mycket för fordon utanför fönstret samt plogbilen som förflyttar snö.

Barnen intresserar sig för nya material, de vill prova och testa,  de kliver i och ur olika kartonger och lådor.s

Fysisk aktivitet på varierade sätt, de vill klättra, balansera, röra sig, dansa, gå balansgång , kliva upp och ner i och ur olika föremål och på olika platser. 

Intryck av bild visuellt, genom böcker, inspirationsbilder eller genom projicering av bilder, filmer eller fotografier på dator eller lärplatta.

Att själva använda och undersöka lärplattan. 

Att titta på bilder/filmer på sig själva från undervisnings tillfällen.

Att använda inspirationsbilder och dokumentationsbilder för att kommunicera.

Ord och begrepp, att uttrycka sig på nya sätt, upprepar olika ord.

Att titta i böcker och bli läst för.

Att sjunga och dansa till oliksa typer av musik.

Fantasi, skapande med färg, pennor och lim, play dooh 

 

Vilka frågor har väckts? Vad är barnen nyfikna på?

Att undersöka VATTEN, SNÖ och IS. vattenvärlden är fortfarande mycket lockande, sätta på och stänga av vattenkranen, tvätta händerna, hälla, plaska, ösa, smaka, spruta, kasta, fånga, skrapa.  Att förflytta vatten, snö och is, att få vatten i rörelse mellan olika platser, mellan olika föremål och med hjälp av olika föremål och genom olika strategier. 

Frågor har väckts kring hur vatten, snö och is kan förflyttas och sättas  i rörelse med hjälp av olika redskap, tekniker och strategier.  Barnen vill pröva, undersöka och testa nya material, de tycker om att göra samma saker många gånger, att repetera blir en inlärningsstrategi.

Vad är de nyfikna på, vilka frågor ställer dem inom det gemensamma ämnet?

- Blött?

- kallt?

-Gott?

Barnen använder olika föremål och olika strategier för förflyttning  av vatten, snö och is. De tar många egna initiativ och visar både fysiskt, med kroppsspråk och ord vad de önskar göra.

Upprepning. repetition, härmar, tittar

Barnen använder olika föremål tillsammans med färg för att se vad som händer.. tex fordon.

Vill visa sina färdigheter genom kroppsspråk och ord.

 

Vilka spår ser vi som kan bli ett fördjupningsområde och vad är utforskningsbart?

Att undersöka VATTEN, SNÖ och IS. Alla dessa former av vatten är lockande.

Fördjupning från barnen:  De använder tidigare strategier och olika föremål som används vid förflyttning av vatten och applicerar detta på snö och is som bildats då snö möter vatten. Barnen vill pröva, undersöka och testa nya material, olika strategier, de tycker om att göra samma saker många gånger, att repetera blir en inlärningsstrategi. Barnen visar både med kroppsspråk och ord att de vill utforska vatten i vattenrummet med olika föremål, de tar ofta själva inaktivt att plocka fram olika material och sätta på vattenkranar. Att addera snö till undersökandet med vatten har visats med stort intresse, barnen intresserar sig även av förvandling av snö till vatten samt till is då snö möter vatten.

Att förflytta sig själv på olika sätt, att förflytta bollar och fordon på olika sätt.

 

2. Definiera kortfattat ert projektval

Förflyttning - Hav, vatten, snö, is och olika föremål.

 

3. Projektplan

Syfte

Vilka förmågor och kunskaper vill vi att barnen ska vidareutveckla genom fördjupningen av projektet och varför?

Lära och använda sig av nya ord och begrepp. Testa och använda sig av olika strategier för att kunna förflytta vatten, snö och is.  Kunna använda sig av och känns sig bekväm med olika redskap. Att barnen tar egna initiativ till aktivitet och lärande inom projektområdet.

Att få möjlighet att vara delaktig och kunna påverka sina val, sitt material och sina strategier. Att få vara del i ett större sammanhang. Att få undersöka, utforska och lära tillsammans. 

 

Hur gör vi alla barn delaktiga?

Planera för hur vi ska genomföra reflektion med barnen:

 

Förbereda barnen för dagen vad som ska hända, vad vi ska arbeta med. 

Prata om undervisningstillfällena vid flera tillfällen under dagen tex vid lunch och /eller mellanmål samt vid återkoppling som, se nedan

Genom bilddokumentationer som sätts upp på väggar inne på avdelningen, komplettera med mobila laminerade bilder från projekt eller annan undervisning.

Genom visning av bild och film från projekttillfällen via lärplattan i mindre grupper.

Genom visning av bild och film från projekttillfällen via projektor i helgrupp och/eller  i mindre grupper.

Uppmana VH att använda skolplattformens lärloggar, både gruppens och de enskillda tillsammans med sina barn.

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga i projektet? 

Uppmana VH att använda skolplattformens lärloggar, både gruppens och de enskilda tillsammans med sina barn. 

Inbjudan till utvecklingssamtal

Väggdokumentation i hallen.

Eventuellt skicka en fråga under våren till vh ang förflyttning och sitta barns intresse/nyfikenhet kring detta i sin närmiljö.

Daglig kontakt

Möten

Vilka förändringar behöver vi göra i lärmiljöerna som ger bränsle till projektet?

Hur gör vi genom vårt förhållningssätt lärmiljöerna tillgängliga och utmanande?

 

Genom dags struktur och organisation.

Undervisningstillfällen både på fm och eftermiddagen.

Prata om och bjuda in barnen till undervisning.

 Vi reflekterar varje vecka och tar avstamp från dessa tillfällen då vi planerar nästkommande veckas undervisning.

Inspirationsbilder 

Material i miljön som stimulerar lärandet kring förflyttning:

Ex, kannor i rollek, föremål att kunna förflytta "blommor att vattna" 

Tågjärnväg

Bollar, fordon och lådor till förflyttning och tillsammans med annat material tex färg,snö.vatten

Banor och Ramper med lutande plan för bollar, bilar, snöbollar och vatten etc

Siffror

Sånger, rörelse, fysiskaktivitet kopplat till vatten, snö och is.

Mobila dokumentationsbilder och inspirationsbilder.

Veckovis återkoppling och reflektion med barnen rörande undervisnings tillfällen.

 

Hur gör vi för att alla läroplanens områden ska rymmas i vårt projekt, transdisciplinärt och rhizomatiskt?

Vilka är projektets språkliga och kommunikativa möjligheter?

Ett urval...

nya begrepp för vattnets förflyttnig:

rinna

hälla

suga

blåsa

rulla etc

Nya ord och begrepp kring vatten olika tillstånd:

Varmt, kallt, ljummet

Blött, mjukt, droppande, 

Snö, is, fryst, tinat, smält etc

Ord på material som används

Ord på olika strategier

 

Vilka är projektets matematiska möjligheter?

olika begrepp så som 

fart, hastighet, trögt, långsamt, snabbt, antal

tungt, varsamhet, volym, mycket, lite, mer mindre, full, tom

 

Vilka är projektets naturvetenskapliga och tekniska möjligheter?

Fart, hastighet, olika typer av förflyttning, rännor, vattenhjul,

vågor, densitet-fast, flytande

Användning av lärplatta, USB mikroskåp

Planetring av växter som sedermera ska vattnas på olika sätt

 

Vilka är projektets motoriska möjligheter?

inne och ute

stort och smått

fin och grovmotoriskt

kunna åka själv i kana

göra vattenbanor och vara i 

Förflytta sig själv på olika sätt

 

Vilka  är projektets demokratiska möjligheter, hur kan ni inkludera barnkonventionen i ert arbete?

Alla delaktiga

alla får möjlighet att delta

tillgång till återkoppling

förförståelse genom ett berättande av vad ska hända, vad händer sedan

bilder, filmer, dokumentation

Kunna göra eget val, uttrycka sin egen vilja

kunna arbeta med förflyttning genom olika material(gillar inte vatten arbeta med bollar eller annat intressant material)

 

Vilka är projektets skapande möjligheter?

Ett urval...

flytande färg och hur penslarna och barnet rörelse påverkar färgens plats på pappret

tekniker

framöver addera akvarellfärg då fler moment och motorisk aktivitet behövs från barnen

lera -bollar

kartong med färger och  boll i som förflyttas för att färga bollen

Sakap mönster med färg genom fordon som förflyttas på pappret.

vattenfärg  som förflyttas på pappret genom att vi blåser eller vickar på pappret.

Färga vatten och göra olika blandningar - vilka färger uppstår?

 

 Vilka är projektets digitala möjligheter?

projicering av vatten som förflyttar sig, vatten fall, fors, regn , snö, isbristning

Skapa digital världar genom projicering eller greenscreen då barnen interagerar och blir delaktiga.

Använda USB mikroskop - titta på snö, is, vatten.

Inspirations filmer

Ev pedagogisk App kopplat till projektet

Barnen återkopplas och reflekterar med hjälp av digitala hjälpmedel genom bilder och film.

 

Hur ska vi organisera för att allt ska förbindas? (transdisciplinärt och rhizomatiskt)

superstruktur

reflektion

Observationer

Arbeta i varierade projektgrupper.

Pratar om begreppen,

Lärloggar

 

 

Hur kan vi bredda våra perspektiv (poesi, konst, historia, drama, ny forskning  för att hitta intressanta ingångar?

Vi adderar till om/då vi upptäcker något vi kan tillägga.

 

Vilka förkunskaper har vi med oss och vilka kunskaper behöver vi införskaffa?4. Gör en struktur kring undervisningen utifrån er projektplan?

Mindre grupper om 4-5 barn

3 olika undervisningstillfällen förmiddagar ti-to

samt minst ett undervisningstillfälle varje eftermiddag kopplat till projekt.

Gruppsammansättningarna varieras.

 

5. Formulera hur ni planerar att arbeta med enhetens utvecklingsområden (för utförligare text läs i verksamhetsplanen)

Förskolans demokratiska uppdrag

Erbjuda alla barn alla olika typer av undervisning kopplat till projektet.

Återkoppling via bild och film.

Att få förberedelse på vad som ska komma att hända, vilken typ av undervisning barnet ska få ta del av- barnen får en möjlighet att tacka ja eller nej, deras röst blir hörd!

Undervisning i mindre grupper genererar lättare att alla barn blir sedda, får komma till tals, uttrycka sina åsikter och kunna vänta på sin tur då eller där det behövs samt skapar förutsättning för samarbete.

Förskolornas lärmiljöer- inne och ute

Dubbla inspirationsbilder = På väggen, samt flexibla bilder i en korg som barnen kan hämta och använda.

Introducera lera.

Använda fler olika redskap i skapande 

Tillgängligt material

QR koder med bilder filmer 

Dokumentation se ovan

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback