Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Trygghet och Allas lika värde

Bokebo förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Dagligen på Nyckelpigan arbetar vi och lägger stor vikt vid trygghet och allas lika värde. Som närvarande och lyhörda pedagoger tillämpar vi ett lärande, där barnet står i fokus.

Tillvägagångssätt 

Varje barn är en enskild individ och behöver ha olika lång tid för att bli trygg och har dessutom olika behov. Därför är vi pedagoger lyhörda, närvarande, vägledande och observanta på de enskilda barnet och dess behov. Vi tänker dagligen på att ge ett bra bemötande till varje barn när de kommer till oss på förskolan och under hela dagen. Vi har dagliga rutiner på avdelningen för att ge barnet struktur och trygghet. I de dagliga rutinerna ingår tex. sång- och fruktstund med återkommande undervisning på dagens samling. Barnen har bestämda platser vid måltiderna, vilket vi ser bidrar till stor trygghet för barnet. 

Värdegrunden är även en viktig del i vårt arbete, med hur vi ska vara mot varandra både barn gentemot barn, barn mot vuxna, vuxna mot barn och vuxna mot vuxna just för att skapa en trygg miljö. Vi accepterar ingen form av kränkningar.

Vi pedagoger ska tillsammans med vårdnadshavarna utveckla barnens trygghet. För oss är det viktigt att barnen skapar kontakt och knyter an till pedagogerna som finns på den egna avdelningen men efterhand även till övriga barn och personal i huset.

Tidigare forskning visar att en trygg anknytning ger utlopp åt lusten att upptäcka och pröva nya erfarenheter av både aktiviteter och relationer till andra människor, en otrygg anknytning hämmar barnet och leder till ängslan och osäkerhet (Kihlbom, Lidholt & Niss, 2009).


Så här synliggör vi utvecklingen

Vi synliggör utvecklingen genom Unikum - Lärloggar, uppföljningssamtal, utvecklingssamtal med vårdnadshavarna och även i den dagliga kontakten.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter